ΚΤΕΟ: Τι να προσέχετε στις βεβαιώσεις των αυτοκινήτων με υγραέριο ή φυσικό αέριο Κύριο

ΚΤΕΟ: Τι να προσέχετε στις βεβαιώσεις των αυτοκινήτων με υγραέριο ή φυσικό αέριο

Πλήθος βεβαιώσεων για την καταλληλότητα των εξαρτημάτων του αυτοκινήτου που χρησιμοποιούν υγραέριο ή φυσικό αέριο οφείλουν να προσκομίσουν στους ελέγχους του ΚΤΕΟ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Στις Βεβαιώσεις που συνοδεύουν τα εξαρτήματα υγραερίου και κατατίθενται στα ΚΤΕΟ κατά τη διενέργεια του ειδικού τεχνικού ελέγχου έγκρισης της διασκευής οχήματος μετά την εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης, δηλώνονται απαρέγκλιτα τα κάτωθι στοιχεία:

Στις Βεβαιώσεις που εκδίδονται από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος ή το εργοστάσιο κατασκευής της συσκευής υγραερίου:

αα) ότι είναι επιτρεπτή η διασκευή του συγκεκριμένου τύπου κινητήρα και η τοποθέτηση συσκευής χρησιμοποίησης ως καυσίμου του υγραερίου στο συγκεκριμένο τύπο οχήματος και

ββ) η τεχνική περιγραφή της συσκευής του υγραερίου και της εγκατάστασής της και οι τύποι της συσκευής που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο (-ους) τύπο (-ους) οχημάτων.

Επίσης, στην περίπτωση που το όχημα είναι εφοδιασμένο με ρυθμιζόμενο καταλύτη, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η δυνατότητα λειτουργίας της συσκευής υγραερίου σε συνδυασμό με τον αισθητήρα οξυγόνου (λ−sensor).

Στις Βεβαιώσεις που εκδίδονται από τον αντιπρόσωπο του εργοστασίου κατασκευής της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου ή/και του υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονα) στη χώρα μας:

αα) ότι ο συγκεκριμένος τύπος του εξαρτήματος (αριθμός έγκρισης τύπου και αριθμός σειράς παραγωγής) είναι κατάλληλος να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο όχημα

ββ) ότι το συγκεκριμένο όχημα, μετά την τοποθέτηση του/των εξαρτημάτων συνεχίζει να πληροί τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων που πληρούσε κατά την ταξινόμησή του.

Επισημαίνεται ότι ο ορισμός του οχήματος γίνεται με την αναφορά επί της Βεβαιώσεως των κάτωθι χαρακτηριστικών του όπως αυτά δίνονται στα αντίστοιχα πεδία (D.1…V9) της άδειας κυκλοφορίας,

- Μάρκα (D.1)
- Τύπος (D.2)
- Εμπορική ονομασία (D.3)
- Αριθμός αναγνώρισης οχήματος (E)
- Αριθμός αναγνώρισης κινητήρα (P.5) και
- Περιβαλλοντική οδηγία (V9)

Ο αντιπρόσωπος ορίζεται με επιστολή του εργοστασίου κατασκευής επικυρωμένη επίσημα και θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της συνθήκης της Χάγης. Η επιστολή υποβάλλεται στη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία αναρτά στον ιστοχώρο του ΥΠΥΜΕ σχετικό κατάλογο».

Όσον αφορά στην εγκυρότητα των προαναφερθέντων δικαιολογητικών ισχύουν τα κάτωθι:

α)έγγραφα εκδιδόμενα από εταιρείες που εδρεύουν σε άλλα Κράτη – Μέλη οφείλουν να φέρουν επίσημη επικύρωση και θεώρηση είτε από το Προξενείο μας είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της συνθήκης της Χάγης,

β) έγγραφα εκδιδόμενα από εταιρείες που εδρεύουν στη χώρα μας οφείλουν να φέρουν την υπογραφή του εκδότη τους επικυρωμένη για τη γνησιότητά της. Η γνησιότητα της υπογραφής στην περίπτωση αυτή διασφαλίζεται και με ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα έγγραφα.

Από τα ανωτέρω συνάγεται η μοναδικότητα της εκάστοτε Βεβαίωσης ως προς το εξάρτημα και το όχημα επί του οποίου αυτό τοποθετείται, καθώς επίσης και η υποχρέωση απόρριψης εκ μέρους των αρμοδίων Υπηρεσιών των Βεβαιώσεων που έχουν περιεχόμενο διαφορετικό αυτού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 της παρούσης ή αποτελούν απλά φωτοαντίγραφα, δηλαδή έγγραφα που δε διαθέτουν την απαραίτητη επικύρωση.

Τέλος αναφέρεται ότι οι Βεβαιώσεις (Δηλώσεις Συμμόρφωσης) που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποτελούν απλά υποδείγματα, για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Ωστόσο, από εκδόσεως της παρούσης εγκυκλίου αποσύρονται οι ήδη αναρτημένες Βεβαιώσεις με το σκεπτικό της μη συμμόρφωσής τους με τα διαλαμβανόμενα σε αυτή.

Οι ενδιαφερόμενοι αντιπρόσωποι που επιθυμούν την εκ νέου ανάρτηση υποδείγματος της Βεβαίωσης που χορηγούν, καλούνται να αποστέλλουν αυτές στο ΥΠΥΜΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα. Σε κάθε περίπτωση το ΥΠΥΜΕ δεν αποτελεί εκδούσα αρχή των ανωτέρω Βεβαιώσεων και ως εκ τούτου δε νομιμοποιείται να τις αναπαράγει εκδίδοντας ακριβή αντίγραφα.

Φυσικό αέριο (CNG)

Με αφορμή ερωτήματα ΚΤΕΟ σχετικά με την εφαρμογή των υπουργικών αποφάσεων, περί καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε αυτοκίνητα οχήματα δυο καυσίμων και διπλού καυσίμου αντίστοιχα, σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται για το σύνολο των οχημάτων, τόσο αυτών που το διαθέτουν εκ κατασκευής όσο και αυτών που το αποκτούν κατά τη μετατροπή τους.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας