Προσλήψεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους - 27 θέσεις εργασίας στην Ημαθία

Προσλήψεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους - 27 θέσεις εργασίας στην Ημαθία

Εγκρίθηκε η κατανομή Χιλίων Εκατό Σαράντα Δύο (1.142) θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2020-21, όπως αυτές αξιολογούνται και προτείνονται προς έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, διά της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων.

Οι πτυχιούχοι φυσικής αγωγής επιλέγονται βάσει του οργανωτικού πλαισίου ΠΑγΟ και θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας με τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος, διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Στην Ημαθία θα προσληφθούν 27 άτομα. Αναλυτικά:

9 θέσεις στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής (ΚΑΠΑ) Δήμου Βέροιας

6 θέσεις στον Δήμο Νάουσας

12 θέσεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (ΚΕΔΑ)

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας