Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αλεξάνδρειας

Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στη ΠΕ Ημαθίας, προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για τη στελέχωση των παιδικών σταθμών του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 


Πιο συγκεκριμένα, οι προσλήψεις θα γίνουν για την υλοποίηση της δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, περιόδου 2023-2024, του Δήμου Αλεξάνδρειας».

 

Οι προσληφθέντες θα συνάψουν σύμβαση με τον Δήμο που θα έχει διάρκεια, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31 Αυγούστου 2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

 


Οι ειδικότητες

 

 

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

 

- ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας / ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας - 1 θέση


- ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων/ ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων - 3 θέσεις

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του proson, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

  - Δήμος Αλεξάνδρειας,
    Εθνικής Αντίστασης 62, Τ.Κ. 59300,
    Αλεξάνδρεια,
    απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Βασιλικής Θεοδωρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 23333-50144)

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας