Σπίτι μου 2: Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για το πρόγραμμα Κύριο

Σπίτι μου 2: Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για το πρόγραμμα

Μετά τις 15 Αυγούστου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του προγράμματος “Σπίτι μου” 2,  στο πλαίσιο του οποίου  δίνονται επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια σε πολίτες ηλικίας 25 έως και 39 ετών. Στο πρόγραμμα  Σπίτι μου 2 θα ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι από ό,τι στον Σπίτι μου 1. Το πρόγραμμα αυτό θα διευρυνθεί με μερικές τροποποιήσεις όπως:

 

-Το κατώτατο εισοδηματικό όριο ορίστηκε στις 10.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο για τους νέους  άγαμους στις 16.000 ευρώ , στις 24.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί και στις 27.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες,  με αντίστοιχη προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.


-Η παλαιότητα και το μέγεθος του ακινήτου. Υπενθυμίζεται πως στο Σπίτι μου 1, το ακίνητο έπρεπε να έχει οικοδομηθεί τουλάχιστον πριν από 15 έτη. Με την τροποποίηση ορίζεται πως η δεκαπενταετία υπολογίζεται από τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας και όχι από τον χρόνο αποπεράτωσης της κατασκευής. Όσον αφορά το μέγεθος  του ακινήτου επισημαίνεται πως  στο ανώτατο όριο των 150 τ.μ. δεν προσμετρώνται τετραγωνικά που αποτυπώνονται στο συμβόλαιο αγοράς ως παραρτήματα-παρακολουθήματα.


-Επίσης επισημαίνεται πως  ο προϋπολογισμός του προγράμματος  «Σπίτι μου 2»ανέρχεται στα  375 εκατ. ευρώ (ο συνολικός προϋπολογισμός πρώτης και δεύτερης φάσης ανέρχεται πλέον σε 750 εκατ. ευρώ).


Για το Σπίτι μου 2 μίλησε πρόσφατα η υφυπουργός του υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Μαρία Κεφαλά.  «Έχει διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων  για να ενταχθούν περισσότεροι πολίτες σε σχέση με το κατώτατο εισόδημα το οποίο μπορεί να είναι είτε πραγματικό είτε τεκμαρτό. Θέλουμε να βοηθήσουμε  όσο δυνατόν περισσότερους συνανθρώπους μας,  για να αποκτήσουν φθηνή στέγη» σημείωσε η κ. Κεφαλά.

 

Σπίτι μου 2: Ποια ακίνητα θα υποστηρίζει η δανειοδότηση


Μετά τις παραπάνω αλλαγές,  το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2»  θα υποστηρίζει τη δανειοδότηση μόνο για ακίνητα που:

-Θα χρησιμοποιηθούν ως κατοικία.
-Έχουν αξία έως 200.000 ευρώ, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συμβόλαιο αγοράς
-Έχουν μέγεθος έως 150 τ.μ. πλην οριζόμενων βοηθητικών χώρων
-Η οικοδομική άδειά τους εκδόθηκε πριν από τουλάχιστον 15 έτη
-Βρίσκονται εντός οικιστικής περιοχής
-Παραμένει βέβαια η προϋπόθεση ότι οι αιτούντες δεν διαθέτουν άλλο σπίτι ή τυχόν ακίνητο που έχουν στην κατοχή τους δεν καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες. Ειδικότερα, στην περίπτωση άγαμου και άτεκνου δικαιούχου κατάλληλα για κατοικία θεωρούνται ακίνητα άνω των 50 τ.μ., ενώ για τους υπόλοιπους το μέγεθος αυξάνεται κατά 10 τ.μ. ανά μέλος της οικογένειας


Το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο με τίτλο “Ενίσχυση του εισοδήματος των µμισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις” αναφέρει τα εξής για το πρόγραμμα”  Σπίτι μου” τα εξής:

 

58: Δικαιούχοι του προγράµµατος δανείων «Σπίτι µου» – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 ν. 5006/2022
Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 ν. 5006/2022 Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 5006/2022 (Α΄ 239), περί των δικαιούχων του προγράµµατος δανείων «Σπίτι µου», τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται σε συνολικό ετήσιο εισόδημά ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, και διαμορφώνεται ως εξής:

 

«α) διαθέτουν συνολικό ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό ή τεκμαρτό, από 10.000 ευρώ έως το ποσό που αντιστοιχεί, ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση, στο εισοδηματικό κριτήριο που ορίζεται για τη λήψη επιδόματος θέρμανσης µε την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235), και».


Άρθρο 59: Βασικοί όροι του δανείου που χορηγείται στο πλαίσιο του προγράµµατος δανείων «Σπίτι µου» – Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 5 άρθρου 4 ν. 5006/2022

 

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 5006/2022 (Α΄ 239), περί των βασικών όρων του δανείου που χορηγείται στο πλαίσιο του προγράµµατος δανείων «Σπίτι µου», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α) η περ. β) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«β) Το ακίνητο που αποκτάται αποτελεί ενιαία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία ή µμονοκατοικία, και η έκτασή του δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά µέτρα (τ.µ.). Στα τετραγωνικά µέτρα (τ.µ.) του προηγούµενου εδαφίου δεν προσµετρώνται αυτά που αποτυπώνονται στο συμβόλαιο αγοράς ως παραρτήματα – παρακολουθήµατα. Το ακίνητο που αποκτάται βρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής, επί οικοδομής, η οποία κατά τον χρόνο της αγοράς, όπως αναγράφεται στο σχετικό συµβόλαιο, έχει παλαιότητα τουλάχιστον 15 έτη από τον χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας.», β) η περ. γ) τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στη συµµετοχή στη δανειακή σύβαση, και όχι στην οικονοµική συµβολή στο χορηγούµενο δάνειο, και διαμορφώνεται ως εξής:

 

«γ) Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή τους αγοραστές, αν πρόκειται για συζύγους ή για µέρη συμφώνου συμβίωσης, µε κατανομή του ποσοστού κυριότητας µεταξύ τους ανάλογη µε τη συµµετοχή καθενός από αυτούς στη δανειακή σύβαση.»,

 

γ) στην περ. ζ) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: γα) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στην αρχική χρηματοδότηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και να προσδιορίζεται ότι αυτή ανέρχεται στα  375.000.000 ευρώ, γβ) προστίθεται τέταρτο εδάφιο, και η περ. ζ) διαμορφώνεται ως εξής:

 

«ζ) Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 75% από τη Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Για το ποσοστό του δανείου που χρηματοδοτείται από τη Δ.ΥΠ.Α. δεν οφείλεται τόκος. Το ύψος της αρχικής χρηματοδότησης της Δ.ΥΠ.Α. για τα δάνεια του παρόντος ανέρχεται στα 375.000.000 ευρώ. Με τη δέσμευση του ποσού του προηγούμενου εδαφίου, το ύψος της χρηματοδότησης της Δ.ΥΠ.Α. για τα δάνεια του παρόντος διπλασιάζεται.»

 

2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 5006/2022, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«4. Κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη οποιαδήποτε εμπράγματη σύβαση που έχει ως αντικείμενο τη µμεταβίβαση ή την επιβάρυνση του αποκτώμενου ακινήτου, πλην αυτής που απαιτείται για παροχή εξασφάλισης για το δάνειο, εκτός αν συναινούν η Δ.ΥΠ.Α. και το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η εκμίσθωση του αποκτώμενου ακινήτου, εκτός αν συναινεί η αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται για τον συντονισμό της υλοποίησης και την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος.»

 

3. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 5006/2022 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«5. Η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να αναθέτει τη διαχείριση του συνόλου ή µέρους του προγράµµατος «Σπίτι µου» στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (Ε.Α.Τ. Α.Ε.). Στην περίπτωση αυτή, σύµφωνα µε την πορεία υλοποίησης του προγράµµατος, η Δ.ΥΠ.Α. µμεταφέρει τα ποσά της δημόσιας συνεισφοράς των δανείων σε τραπεζικούς λογαριασµούς στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό τη διαχείριση της Ε.Α.Τ. Α.Ε. για το πρόγραµµα «Σπίτι µου», τα οποία µμεταφέρονται στη συνέχεια σε αντίστοιχους λογαριασµούς στα πιστωτικά ιδρύµατα και λογίζονται μέχρι την πληρωμή των δικαιούχων ως ταμειακά διαθέσιμα της Δ.ΥΠ.Α.. Για την πληρωμή στους δικαιούχους των ποσών της δηµόσιας συνεισφοράς και των επιδοτούµενων τόκων του προγράµµατος εκδίδονται από τη Δ.ΥΠ.Α. χρηματικά εντάλματα πληρωμής και εκταμιεύονται τα αντίστοιχα ποσά από τους λογαριασµούς του προγράµµατος
που τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα, προς τους λογαριασμούς των δικαιούχων των δανείων. Τίτλος είσπραξης εκδίδεται από τη Δ.Υ.Π.Α. κατά την απόδοση από τα πιστωτικά ιδρύµατα στους λογαριασμούς επιστροφών που τηρούνται σε αυτά, των ποσών που αφορούν στη δημόσια συνεισφορά του προγράµµατος.»

 

4. Συναλλαγές που τυχόν έχουν πραγµατοποιηθεί, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τη µμεταφορά κεφαλαίων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος, θεωρούνται νόµιµες και ισχυρές.

 

Άρθρο 60:  Εξουσιοδοτική διάταξη για τη λειτουργία του προγράµµατος δανείων «Σπίτι µου» – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 45 ν. 5006/2022
Στην παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 5006/2022 (Α΄ 239), περί της νομοθετικής εξουσιοδότησης για τη ρύθμιση κάθε θέματος σχετικού µε τη λειτουργία του προγράµµατος δανείων «Σπίτι µου», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α) το εισαγωγικό εδάφιο τροποποιείται, ως προς τα εξουσιοδοτούμενα όργανα και ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, β) στην περ. β) προστίθεται αναφορά στους ειδικότερους όρους ως προς την πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων, καθώς και σε ζητήματα σχετικά µε την επιδότηση επιτοκίου, και η παρ. 1 του άρθρου 45, µετά από λεκτικές προσαρµογές, διαµορφώνεται ως εξής:

 

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Οικονοµικών και Ανάπτυξης ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια και ειδικότερο θέµα σχετικά µε τη λειτουργία και υλοποίηση του προγράµµατος «Σπίτι µου» του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ και, ιδίως:

 

α) η διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτήσεων των δικαιούχων για συµµετοχή στο πρόγραµµα, η διαδικασία παροχής πληροφοριών και συνδρομής από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προς τους αιτούντες, και οι δέουσες απαιτήσεις πληροφόρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, έγκαιρη ενημέρωση για τα κύρια χαρακτηριστικά, τους κινδύνους και το κόστος τέτοιων συβάσεων πίστωσης στο προσυµβατικό στάδιο, όπως και το θεσμικό πλαίσιο για τη διαφήμιση τέτοιων συβάσεων πίστωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαφήμιση είναι ακριβής, σαφής και µη παραπλανητική,

 

β) οι ειδικότεροι όροι αναφορικά µε την πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων, ζητήματα σχετικά µε την επιδότηση επιτοκίου, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους αιτούντες, ιδίως, για την απόδειξη συνδρομής του εισοδηματικού κριτηρίου και την έλλειψη άλλης κατοικίας κατάλληλης για τη στέγασή τους, καθώς και η διαδικασία ελέγχου και επαλήθευσης των δικαιολογητικών,

 

γ) η διαδικασία νομικού ελέγχου και έγκρισης του φακέλου από το πιστωτικό ίδρυμά που χορηγεί το δάνειο, το κόστος της διαδικασίας και η κάλυψη αυτού,

 

δ) η διαδικασία κάλυψης της συµµετοχής της Δ.ΥΠ.Α. στο δάνειο,

 

ε) οι συνέπειες και η διαχείριση του δανείου σε περίπτωση υπερηµερίας ως προς την αποπληρωμή του,

 

στ) οι όροι και οι προϋποθέσεις για συνεργασία της Δ.ΥΠ.Α. µε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την υλοποίηση όλου ή μέρους  του προγράμματος, και

 

ζ) η διαδικασία διάθεσης των αναγκαίων κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, το άνοιγμα και η τήρηση ειδικών τραπεζικών λογαριασμών για τη διακίνηση των εν λόγω κεφαλαίων και η παροχή κάθε αναγκαίας εντολής, εξουσιοδότησης και πληρεξουσιότητας για τη διενέργεια αναλήψεων, καταθέσεων, χρεώσεων, πιστώσεων και µμεταφορών από και προς τους λογαριασμούς αυτούς.»

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας