Στο έλεος των καιρικών φαινομένων η αντιπλημμυρική προστασία της Κεντρικής Μακεδονίας-Του Σ. Χειμώνα, Περ. Συμβούλου

Στο έλεος των καιρικών φαινομένων η αντιπλημμυρική προστασία της Κεντρικής Μακεδονίας-Του Σ. Χειμώνα, Περ. Συμβούλου

Με την με αρ. πρωτ. 78418/29-12-2014 (ΑΔΑ: Ω7ΗΒΦ-Φ1Ζ) Απόφαση ένταξης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕΠ 008, το έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ00800006 προϋπολογισμού 10.000.000,00€, προκειμένου να

καλυφθούν οι ανάγκες που προέκυψαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τις πλημμύρες της περιόδου Δεκεμβρίου 2014 – Απριλίου 2015.

Με την με αρ. 45/14-05-2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατανεμήθηκε το παραπάνω ποσό των 10.000.000,00€ στις Περιφερειακές Ενότητες.

Σύμφωνα με τις προτάσεις των Αντιπεριφερειαρχών των ΠΕ., το ποσό αυτό κατανεμήθηκε σε 34 υποέργα.

Στη συνέχεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο, με τις αποφάσεις 88/11-5-2015 που αφορά 6 έργα της Π.Ε. Χαλκιδικής και την 107/20-5-2015 που αφορά 28 έργα στις υπόλοιπες Π.Ε., αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει ως τρόπο δημοπράτησης των έργων, τη Διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτών), σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. (γ) του Ν. 3669/2008.

Η προσφυγή στον τρόπο αυτό δημοπράτησης είναι νόμιμη και βάσιμη όταν υπάρχει τεκμηριωμένη «κατεπείγουσα ανάγκη» από αιφνίδια και ασυνήθη πραγματικά περιστατικά, η οποία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί αν τηρηθούν οι προθεσμίες του Τακτικού Διαγωνισμού.
Από τα τέλη του 2014, η Κ. Μακεδονία κηρύχτηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω των πλημμυρών, κατάσταση που εξακολουθεί να ισχύει για κάποιες Περιφερειακές Ενότητες έως 12-6-2016

Από τα προαναφερόμενα 34 υποέργα, μόνο 2 προχώρησαν και βρίσκονται σε φάση αποπεράτωσης (Αποκατάσταση Τάφρου Ανθοφύτου προϋπολογισμού 608.850 ευρώ και Αποκατάσταση Τρωθέντων Αναχωμάτων Ποταμού Στρυμώνα προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ.

Στις 2-9-2015 με την υπ΄ αριθμ. 18 Απόφαση της, η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό Θεσσαλονίκης αποφάνθηκε κατά τον προσυμβατικό έλεγχο για το έργο «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ν. Φώκαιας–Αθύτου (θέση Βόθωνας) λόγω ολίσθησης – καθίζησης επιχώματος από καταστροφικές πλημμύρες Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2014, προϋπολογισμού 298.000 ευρώ», ότι «μη νομίμως» η αναθέτουσα αρχή προσέφυγε στη δημοπράτηση με τη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, διότι ο λόγος του «κατεπείγοντος» είναι πλέον ανίσχυρος.

Την απόφαση της Επιτρόπου επιβεβαίωσε με την υπ. αριθμ. 6868/2-10-2015 απόφασή του και το Ελεγκτικό Συνέδριο (Τμήμα VI), στο οποίο προσέφυγε η Περιφέρεια μετά την Απόφαση της Επιτρόπου Θεσσαλονίκης.

Μετά την εμπλοκή αυτή, όλα τα έργα, πλην των 2 που προαναφέρθηκαν, βρίσκονται σε αδιέξοδο.
Μπορεί τυπικά να έχει καταστεί ανίσχυρη η επίκληση του κατεπείγοντος, ουσιαστικά όμως η ανάγκη αποκατάστασης των ζημιών είναι επιτακτική και άμεση, ένα χρόνο ήδη μετά την εκδήλωση τους.

Η αντιπλημμυρική προστασία της Κ. Μακεδονίας είναι στο έλεος των καιρικών φαινομένων. Το οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής και των υπολοίπων Π.Ε. είναι στον αέρα. Ας αναλογιστεί ο κάθε πολίτης της ΠΚΜ, τι θα είχε συμβεί ή τι μπορεί να συμβεί αν είχαμε ή έχουμε ακόμη και μέτριας έντασης καιρικά φαινόμενα!

Οι ευθύνες της Διοίκησης και των Διευθυντικών υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας είναι προφανείς. Διαδοχικές και αδικαιολόγητες αστοχίες, παλινωδίες, κωλυσιεργίες, ανεξήγητες διχογνωμίες, φανερώνουν στην καλύτερη περίπτωση ότι «έχει χαθεί η μπάλα».
Είμαστε μπροστά σ΄ ένα Φιάσκο της Διοίκησης της Περιφέρειας.

Η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα, από τα μέσα καλοκαιριού είχε επισημάνει στη Διοίκηση και στα αρμόδια αιρετά όργανα της Περιφέρειας, την προβληματική,αδιαφανή και ανεύθυνη διαχείρηση των έργων.
Επειδή υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή των πολιτών και την ασφάλεια υποδομών και περιουσιών, καλούμε τον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, να αναλάβει –αφού πρώτα ενημερωθεί– τις Πολιτικές Ευθύνες που του αναλογούν και να αποδώσει ευθύνες σε όσους οδήγησαν τα πράγματα ως εδώ.
Τα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο, με πλήρη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.
Οι συνέπειες της μη έγκαιρης αποκατάστασης των ζημιών –ένα χρόνο μετά– βαρύνουν τους Υπεύθυνους.

Το Γραφείο Τύπου της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας