Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ : 9 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας Κύριο

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ : 9 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Από το Υπουργείο Πολιτισμού εγκρίθηκε η πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, τετρακοσίων δεκαεννέα (419) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας οκτώ (8) μηνών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών. Για την Ημαθία
εγκρίθηκαν συνολικά 9 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 περ.η και του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ.28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει Εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων Προϊσταμένων για την αυστηρή τήρηση των νομίμων διαδικασιών, καθώς επίσης και των κριτηρίων πρόσληψης (άρθρο 14 παρ.2 περ.η και 21 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα).
Σχετικά Υποδείγματα παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας