Εγγραφές στο δημόσιο Ι.Ε.Κ. Νοσοκομείου Βέροιας - Τμήμα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Κύριο

Εγγραφές στο δημόσιο Ι.Ε.Κ. Νοσοκομείου Βέροιας - Τμήμα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 1 ως 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ώρες 08:30 - 13:00


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : 2331351145 , 6986623716, 6973215667


Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψήφιων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ αποτελούν τα ακόλουθα:


1. Σχετική αίτηση που θα δίδεται και θα συμπληρώνεται στο Δ. Ι.Ε.Κ


2. πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο Λυκείου ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ, ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ή πτυχίο)


3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο


4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία


5. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.


Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας