Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Διαγωνισμός για την αξιοποίηση του πρ. στρατοπέδου "Φιλίππου Β" - Δείτε την τιμή εκκίνησης Κύριο

Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Διαγωνισμός για την αξιοποίηση του πρ. στρατοπέδου "Φιλίππου Β" - Δείτε την τιμή εκκίνησης

Διαγωνισμούς για αξιοποίηση στρατοπέδων διενεργεί μέχρι τέλος του μήνα, η Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΑΑΠΕΔ).

 

Ειδικότερα, στις 18 Ιουνίου, ο φορέας θα πραγματοποιήσει διαγωνισμό για την 40ετή εκμίσθωση του πρώην στρατοπέδου "Παπαποστόλου", στον Δήμο Στυλίδας, συνολικής επιφάνειας 203 στρεμμάτων. Ως τιμή εκκίνησης του ετήσιου συνολικού μισθώματος έχει οριστεί το ποσό των €100 χιλ., ενώ η σύμβαση μίσθωσης συνοδεύεται με δεκαετή παράταση.

 

ΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

Επίσης, στις 24 Ιουνίου θα λάβει χώρα διαγωνισμός για το πρώην Στρατόπεδο "Ζωή Αντωνίου", στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, συνολικού εμβαδού 21,4 στρεμμάτων, με τιμή εκκίνησης €72 χιλ., για περίοδο μίσθωσης 20 ετών, με δικαίωμα παράτασης για ακόμη 20 χρόνια.

 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β

 

Τέλος, στις 25 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός για την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου "Φιλίππου Β", στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, που έχει συνολική επιφάνεια 24,7 στρέμματα και συνοδεύεται με τιμή εκκίνησης €21 χιλ., με τη διάρκεια παραχώρησης να είναι 25 χρόνια.

 

Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ' Αριθμ. 23/2021 για την Εκμίσθωση του Πρώην Στρδου «ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β΄» στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας 

 

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ) ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη εκμίσθωση του πρώην Στρατοπέδου «ΦΙΛΛΙΠΟΥ Β΄», στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.).

 

Το είδος του διαγωνισμού είναι μίας (1) φάσεως Ανοικτού Τύπου. Στους διαγωνισμούς αυτού του τύπου ορίζονται η τιμή εκκίνησης, το βήμα, ο χρόνος έναρξης και ο χρόνος λήξης. Οι συμμετέχοντες προσφέρουν συνεχώς τιμές μεγαλύτερες από την αμέσως προηγούμενη προσφορά, με ελάχιστη αύξηση το βήμα του διαγωνισμού, έως τον χρόνο λήξης του διαγωνισμού.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουν 21 μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ.

 

Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.ypaaped.mil.gr.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου συμμετοχής, ορίζεται η 23 Ιουν 21 και ώρα 14:00 μ.μ., μετά την παρέλευση της οποίας δεν θα γίνεται δεκτός κανένας φάκελος συμμετοχής εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

 

Χρόνος έναρξης του διαγωνισμού η 25 Ιουν 21 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Χρόνος λήξης του διαγωνισμού η 25 Ιουν 21 και ώρα 12:00 μ.μ.

 

Η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται στο ποσό των 21.000,00€ ετησίως (ήτοι 1.750,00€ μηνιαίως).

 

Η απόφαση διενέργειας είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,ΑΔΑ: ΩΖ9Φ6-ΙΓΞ)

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας