Αστυνομική Δ/νση Ημαθίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Αλεξάνδρειας από την Τετάρτη 7 Ιουλίου Κύριο

Αστυνομική Δ/νση Ημαθίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Αλεξάνδρειας από την Τετάρτη 7 Ιουλίου

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοινώθηκε:

 

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωσης σήμανσης τμημάτων του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ημαθίας, αποφασίζουμε:

-Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον ρεύμα κυκλοφορίας με αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις στην Ε.Ο.4 Αλεξάνδρειας – Βέροιας (τμήμα Αλεξάνδρεια – Σταυρός) από την Χ.Θ. 50+000 (διασταύρωση για Τ.Κ. Σχοινά) έως τη Χ.Θ. 57+200 (διασταύρωση Τ.Κ. Σταυρού) με αρχή χιλιομέτρησης το Ν. Θεσ/νίκης.

 

Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, έκαστης ημέρας, από την Τετάρτη 07-07-2021 έως και την Παρασκευή 09-07-2021.

 

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι εγκεκριμένες μελέτες σήμανσης και συγκεκριμένα το τυπικό σχέδιο 2.1.3 «Εναλλάξ κυκλοφορίας των δύο κατευθύνσεων» σε υπεραστικές οδούς και εργοτάξια μακράς διάρκειας, μελέτες οι οποίες εκπονήθηκαν σύμφωνα με την απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 του υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 905Β’ /20-5-2011) απόφαση «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».

 

Επιπρόσθετα της σήμανσης, λόγω της απόστασης άνω των 50 m, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες και θα υπάρχουν δύο σηματωροί σε κάθε κατεύθυνση, οι οποίοι θα βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος των τμημάτων εκτέλεσης εργασιών λειτουργώντας βοηθητικά.

 

Επίσης κατά τη διάρκεια των εργασιών θα λαμβάνεται μέριμνα για πιθανή κίνηση που μπορεί να προκύψει από τους δημοτικούς δρόμους που συμβάλλουν με το τμήμα της οδού που εκτελούνται εργασίες και είναι αποκλεισμένη, με τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και ενός (1) σηματωρού για τη διευθέτηση της κίνησης όταν προκύψει.

 

Η εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόζεται κυλιόμενα κατά μήκος κάθε θέσης επέμβασης, με μέγιστο κάθε φορά μήκος εργοταξιακής ζώνης 500 μέτρων.

 

Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται, έκαστη ημέρα πραγματοποίησης των εργασιών, πριν την έναρξη αυτών και σε κάθε περίπτωση μετά την ανατολή του ηλίου και θα απομακρύνεται μετά το πέρας των εργασιών και σε κάθε περίπτωση πριν τη δύση του ηλίου, οπότε η οδός θα αποδίδεται πλήρως και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων, απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων.

 

Μετά το πέρας των εργασιών σε καθημερινή βάση, θα γίνεται μόνιμη οριζόντια διαγράμμιση σε όλο το υπό επέμβαση τμήμα της οδού.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας