Δύο νέες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου Κύριο

Δύο νέες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου (20:00)

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε στην ΕΙΔΙΚΗ(ΦΕΚ4249/τ.Β΄/05/12/2017) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 18η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 62), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 1 Ν. 4257/2014 καθώς και του υπ΄αριθ. ΥΠ.ΕΣ. 46197/18-06-2019:

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:

 

1. Έγκριση των αποτελεσμάτων μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξάνδρειας περιόδου 2023-2024.

 

2. Εγγραφές βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξάνδρειας περιόδου 2023-2024 : Α) Μέσω της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024, και Β). Μέσω μοριοδότησης» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

 

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

 

 

 

Δημοτικό Συμβούλιο: Νέα τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου (20:15)

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 18η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:15, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 62), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 1 Ν. 4257/2014 καθώς και του υπ΄αριθ. ΥΠ.ΕΣ. 46197/18-06-2019:

 

1. 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (σχετική απόφαση αριθμ. 245/2023 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

2. Έγκριση ή μη του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, για το οικονομικό έτος 2022 (σχετ. η υπ΄αριθ. 15/2023 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

3. Έγκριση ή μη του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, για το οικονομικό έτος 2022 (σχετ. η υπ΄αριθ. 16/2023 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

4. Εισήγηση για την αποδοχή και απόδοση 144.910,00 ποσού ευρώ (Γ΄ κατανομή από ΚΑΠ έτους 2023) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ. Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

5. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2023, σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

6. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη Σύνδεση Δημοτικών Ακινήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου και χορήγηση εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύνδεσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

 

7. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Δ.Κ. Επισκοπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

 

8. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

 

 

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας