Ενημέρωση για την καταχώρηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται σε ακίνητα εντός των ορίων του Δήμου Αλεξάνδρειας Κύριο

Ενημέρωση για την καταχώρηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται σε ακίνητα εντός των ορίων του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους πολίτες – ιδιοκτήτες ανελκυστήρων ότι πρέπει εκ του νόμου να τους καταχωρίσουν στο Μητρώο Ανελκυστήρων του Δήμου.

Υποχρέωση ιδιοκτητών – διαχειριστών – νόμιμων εκπροσώπων:

  • Ως προς τους νέους ανελκυστήρες, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος πρέπει να υποβάλει στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου αίτηση καταχώρησης στο μητρώο των ανελκυστήρων με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • Ως προς τους υφιστάμενους ανελκυστήρες, το μητρώο θα πρέπει να ενημερώνεται με κατάθεση σχετικών δικαιολογητικών, για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή συντηρητή κ.λπ.
  • Οι ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι μέχρι 22-12-2008 (ΦΕΚ 2604/Β/2008), και δεν έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανελκυστήρων θα πρέπει μέχρι 31-12-2023 να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει εντός του φακέλου του ανελκυστήρα πιστοποιητικό ελέγχου (από πιστοποιημένο φορέα) σε ισχύ, η διάρκεια του οποίου κυμαίνεται ανάλογα της χρήσης και του είδους (επαγγελματική / ιδιωτική, αριθμός στάσεων κ.λπ.). Πριν και κατά τη λήξη του πιστοποιητικού ο ιδιοκτήτης – διαχειριστής οφείλει να προσκομίσει νέο πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρα σε ισχύ, για ανάλογη διάρκεια.

Για την καταχώρηση του ανελκυστήρα στο Μητρώο του Δήμου, απαιτείται επί πλέον και ο αριθμός παροχής κοινόχρηστου χώρου (λογαριασμός ΔΕΗ) και το ΑΦΜ του αιτούντα διαχειριστή / ιδιοκτήτη / νόμιμου εκπροσώπου.

Παράλληλα, ο Δήμος ενημερώνει ότι:

  • Προβλέπονται κυρώσεις, σύμφωνα με το αρ. 13, της ανωτέρω ΚΥΑ, στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή, συντηρητή και εγκαταστάτη του ανελκυστήρα και σε οποιονδήποτε εγκαθιστά ή θέτει σε λειτουργία ή συντηρεί ανελκυστήρα ή παρακωλύει τον έλεγχο ή επανέλεγχο, κατά παράβαση των διατάξεων της ανωτέρω ΚΥΑ.

Αρμόδια Υπηρεσία για την καταχώρηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται σε ακίνητα εντός των ορίων του Δήμου, είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας, όπου τηρείται αρχείο φακέλων των ανελκυστήρων.

Με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 90/2023 – ΑΔΑ Ψ1Λ2ΩΨΠ-ΜΧ5 ορίζονται τα ακόλουθα πρόστιμα προς συμμόρφωση.

  • Την επιβολή προστίμου 100 ευρώ στον ιδιοκτήτη που παραλείπει να μεριμνήσει για την πιστοποίηση και για την καταχώρηση του ανελκυστήρα.
  • Την επιβολή προστίμου 100 ευρώ στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή ή στον νόμιμο εκπρόσωπο τους που παραλείπει να μεριμνήσει για την πιστοποίηση και για την ανανέωση καταχώρησης του ανελκυστήρα.
  • Τον ορισμό προθεσμίας προς συμμόρφωση έως 31/12/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Α. Φειδάντση (τηλ. 23333 – 50143).

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας