Κλειστό το 1ο Νηπιαγωγείο Μελίκης αύριο Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος Κύριο

Κλειστό το 1ο Νηπιαγωγείο Μελίκης αύριο Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:


1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ.4, περιπτ.27 του Ν.3852/2010[ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄]¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
2) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 .
3) Το αριθμ. 237/30-11-2021 έγγραφο του 1ου Νηπιαγωγείου Μελίκης περί της διακοπής ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ.
4) Το γεγονός των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν και δεδομένου ότι δεν θα υπάρχει θέρμανση.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Τη διακοπή των μαθημάτων του 1ου Νηπιαγωγείου Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας, για την Τετάρτη 01-12-2021, λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΜΕΔ)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας