Μία βρεφονηπιοκόμο / παιδοκόμο ενδιαφέρεται να προσλάβει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας Κύριο

Μία βρεφονηπιοκόμο / παιδοκόμο ενδιαφέρεται να προσλάβει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου


ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 16/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:ΨΑΖΥΟΛΣΓ-Ι1Ρ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της (Βρεφικός Σταθμός Παλαιού Σκυλιτσίου) για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, η οποία χορηγείται από την επιχείρηση, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 

1. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.


2. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.


3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.


4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.

 

Ο/Η επιλεγόμενος/νη ως προσληπτέος/α στην ανωτέρω ειδικότητα οφείλει να προσκομίσει κατά την πρόσληψη στο Φορέα, πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ. Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης, οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο, τηλέφωνο: 23330 53442-53450.

 

Αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Παπαδοπούλου Ανθή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στα γραφεία της επιχείρησης, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Συνημμένα: 


1. Η Ανακοίνωση με ΑΔΑ


2. Έντυπο αίτησης

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας