Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου στις 18:30 Κύριο

Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου στις 18:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α) και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 64786 (ΦΕΚ Τεύχος Β 5783/11.11.2022) ΚΥΑ, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που θα πραγματοποιηθεί την 30η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 62):

 

διά ζώσης και ταυτόχρονα
μέσω τηλεδιάσκεψης


με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας την 30/11/2022 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 15η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (σχετική απόφαση αριθμ. 333/2022 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )

 

2. 16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (σχετική απόφαση αριθμ. 364/2022 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

3. 17η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (σχετική απόφαση αριθμ. 365/2022 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

4. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022 (Σχετική η αριθμ. 319/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2023. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

6. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2023. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

7. Καθορισμός τέλους θέσης και δικαιώματος δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο (εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές) για το έτος 2023. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

8. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το οικονομικό έτος 2023. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

9. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2023. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

10. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2023. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

11. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2023. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

12. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2023. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

13. Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το 5ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

14. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του αρίθ. 29 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

15. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

16. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Λουτρού Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

17. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

18. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Κεφαλοχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

19. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Ξεχασμένης Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

20. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Σταυρού Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

21. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Αγκαθιάς Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

22. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Κυψέλης Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

23. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Κλειδίου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

24. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Λιανοβεργίου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

25. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Πλατέος Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

26. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Κορυφής Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

27. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πλατάνου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

28. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αράχου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος: «Υποβολή αιτήματος προς την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας, για παραχώρηση του υπ’ αριθμ. 387 οικοπέδου Ο.Τ. 17, συνοικισμού Νησελίου, Οριστικής Διανομής έτους 1976 του Υπουργείου Γεωργίας, με την ένδειξη «Γήπεδο», σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4061/2012. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

30. Αποδοχή των όρων της υπ΄αριθμ. 4741/18-10-2022 τροποποίησης της Πράξης «Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων Ρομά Δήμου Αλεξάνδρειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

31. Έγκριση υποβολής αιτήματος 3ης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της Απόφασης Ένταξης της Πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Αλεξάνδρειας¨ με κωδικό ΟΠΣ 5003543, του Επιχειρησιακού προγράμματος ¨Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

32. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Αλεξάνδρεια. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

33. Λήψη απόφασης για: Έγκριση νέων τιμών για επέκταση δικτύου ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

34. Αποδοχή και απόδοση συμπληρωματικής κατανομής ποσού 72.505,00 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας (σχετ. η υπ΄αριθ. 05/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αλεξάνδρειας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

35. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 (σχετ. η υπ΄αριθ. 07/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αλεξάνδρειας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας