Νέος Πρόεδρος στην Τοπική Κοινότητα Κυψέλης Κύριο

Νέος Πρόεδρος στην Τοπική Κοινότητα Κυψέλης

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:


1. Την από 06-06-2024 έγγραφη δήλωση – υποβολή παραίτησης της κα. Αικατερίνης Αποστολοπούλου του Δημητρίου, Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης Δήμου Αλεξάνδρειας του Συνδυασμού «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» του Δήμου Αλεξάνδρειας που καταχωρήθηκε στο γενικό πρωτόκολλο με αριθμό 11418/06-06-2024.
2. Την υπ’ αριθ. 15/ΕΠ/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας περί επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακήρυξης των δημοτικών συμβούλων και συμβούλων Κοινοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4555/18, ΦΕΚ-133 Α/19-7-18,
5. Την υπ’ αριθ. εγκ.849/65437/03.08.2023 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1) Αποδεχόμαστε την παραίτηση της κας Αποστολοπούλου Αικατερίνης του Δημητρίου, από τη θέση της Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης του Δήμου Αλεξάνδρειας του Συνδυασμού «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» του Δήμου Αλεξάνδρειας.
2) Τη θέση του Προέδρου αναλαμβάνει μετά από τη σειρά προτίμησης ο κ. Γιοβαννόπουλος Ευθύμιος του Ανδρέα με βάση την αριθμ 15/ΕΠ/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 79 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οικεία ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια».

 

 

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας