Οικονομική επιτροπή: Νέα συνεδρίαση την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου στις 13:30

Οικονομική επιτροπή: Νέα συνεδρίαση την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου στις 13:30

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022, την 19η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στο Δήμο Αλεξάνδρειας».

 

 

2. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027, με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά και δημιουργία Παραρτήματος ΚΕΜ», στο πλαίσιο του έργου «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας (Ομάδα Α’)».

 

 

3. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας δομών παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Συνεχιζόμενες δομές παροχής βασικών αγαθών».

 

 

4. Λήψη απόφασης για Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και συγκεκριμένα για επίσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με το πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης» στις 15/9/2023 για μία (1) ημέρα.

 

 

5. Έγκριση εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 

 

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

 

Γκυρίνης Παναγιώτης

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας