Τίτλοι Ειδήσεων

 

Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Κύριο

Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

«Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ – Κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.» Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Το άρθρο 17 εδ. 2 και 3 Ν.3212/03 «Περί αρμοδιοτήτων ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.»,

3. Το από 29-11-2007 απόσπασμα Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»,

4. Το υπ’ αριθμ Α362600 από 31-10-2013 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»,

5. Το υπ’ αριθμ Α363844 από 29-11-2013 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»,

6. Το υπ’ αριθμ.2502/2/38- Ϟη’ από 30-12-2019 Απόφασή μας,

7. Το υπ’ αριθμ. 87013 από 26-06-2020 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»,

8. Την υπ’ αριθμ. 4842/20/1339396 από 27-06-2020 Αναφορά – Πρόταση του Τ.Τ. Βέροιας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσας και Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την κυκλοφορία οχημάτων, στους δύο κλάδους κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Πολυμύλου,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο Την παράταση της ισχύος της ανωτέρω α/α 6 Απόφασής μας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αυτή είχε εκδοθεί, έως την 31-12-2020 ή έως την έκδοση σχετικής Απόφασης από τη Διοικητική Αρχή Σηράγγων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 230/2007, εφόσον αυτή εκδοθεί νωρίτερα.

Άρθρο 2ο Α. Για τη διέλευση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων από τις σήραγγες, της εδαφικής μας αρμοδιότητας και συγκεκριμένα για τις σήραγγες Σ1, Σ10 και Σ13, οι οποίες είναι συνολικού μήκους άνω των 500 μέτρων, τα μέτρα ασφαλείας που θα λαμβάνονται από τα ανωτέρω οχήματα θα είναι:  Θα τηρούν απόσταση ασφαλείας εκατό (100) μέτρων με τα προπορευόμενα αυτών κινούμενα οχήματα.

 Σε περίπτωση ακινητοποίησης ή συμφόρησης εντός των σηράγγων, για οποιοδήποτε λόγο, θα τηρούν απόσταση ασφαλείας από τα λοιπά οχήματα τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων (για ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βέροια, 30 Ιουνίου 2020 Α Π Ο Φ Α Σ Η Υπ΄ αριθμ. 91Β/2020 2 την αποτροπή δευτερογενών συμβάντων ή/και διασποράς τυχόν φωτιάς, για διευκόλυνση της πρόσβασης των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης και διευκόλυνση της εκκένωσης των χρηστών).  Θα κινούνται με ελάχιστη ταχύτητα εξήντα (60) χλμ. ανά ώρα και μέγιστη ταχύτητα ογδόντα (80) χλμ. ανά ώρα.

 Θα κινούνται μόνο στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

 Δε θα προσπερνούν άλλα οχήματα, παρά μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο (π.χ. ακινητοποιημένο όχημα).  Θα έχουν τοποθετημένη, στην οπίσθια πλευρά, ειδική πρόσθετη συσκευή, πορτοκαλί φωτός που αναβοσβήνει (φάρος), η οποία θα είναι ενεργοποιημένη σε όλο το μήκος της υπόψη διαδρομής.

 Σε περίπτωση οιασδήποτε έκτακτης κατάστασης, θα ενημερώνουν άμεσα το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, στον τηλεφωνικό αριθμό «1077» ή με την χρήση των τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης εντός των σηράγγων. Β. Για την επιβολή των παραπάνω μέτρων, η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», ως διαχειριστής των σηράγγων:  Θα τοποθετήσει τις κατάλληλες ρυθμιστικές πινακίδες του Κ.Ο.Κ (Ρ-26, Ρ-32, Ρ-31, Ρ57), με προσθήκη επεξηγηματικών εγγράφων ή συμβολών.  Θα διενεργεί, σε τακτικές περιόδους, ενημερωτικές εκστρατείες, με διανομή σχετικών φυλλαδίων στο Σταθμό Διοδίων Πολυμύλου ή σε άλλες θέσεις, καθώς και με άλλα πρόσφορα μέσα (ηλεκτρονικές πινακίδες, διαδίκτυο).  Θα ενημερώνει τους επαγγελματικούς συνδέσμους των ιδιοκτητών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων για την εφαρμογή και τήρηση των μέτρων.

 Θα διατηρεί αυξημένη επιτήρηση των σηράγγων με τα κατάλληλα εποπτικά μέσα του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας

 Θα περιπολεί το ανωτέρω οδικό τμήμα με ειδικά συνεργεία των ανάδοχων συντήρησης και λειτουργίας. Άρθρο 3ο Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 4ο α) Η ισχύς της παρούσας Απόφασης, ισχύει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 Ν.3861/2010, έως την 31-12-2020 ή έως την έκδοση σχετικής Απόφασης από την Διοικητική Αρχή Σηράγγων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 230/2007, εφόσον αυτή εκδοθεί νωρίτερα.

β) Τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας