Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου: Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου: Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), την 22α Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 12:30 έως 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας που θα συμμετέχουν: α)στο Διοικητικό Συμβούλιο, β) στο Εποπτικό Συμβούλιο και γ) στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας “ΑΝ. ΗΜΑ. Α.Ε.”, για τη Δημοτική περίοδο 2024-2028.

 

 

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον καθώς σύμφωνα με την από 05/02/2024 πρόσκληση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., οι μέτοχοι πρέπει να ορίσουν του εκπροσώπους με τους οποίους θα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, πέντε (5) το λιγότερο πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως 23/02/2024.

 

 

 

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας