Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά Κύριο

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Οικονομίας – Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνονται τα εξής:


“Από τον Γενικό Οργανισµό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνεται η ̟πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ̟πενήντα ε̟πτά (57) ατόµων για την κάλυψη ε̟ποχικών ή ̟παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. ̟Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (για την Κεντρική του Υ̟πηρεσία και τις ̟περιφερειακές του οργανικές µονάδες, ̟που εδρεύουν στους Νοµούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ηµαθίας) ό̟πως αυτές ̟περιγράφονται στη ΣΟΧ 2/2022 και δηµοσιο̟ποιήθηκε στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α∆Α: ΦΚΩ546ΦΥΚΖ-0ΠΟ. Για ̟περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ̟πορούν να α̟πευθύνονται:


1. Στην Κεντρική Υ̟πηρεσία, 26ης Οκτωβρίου 43 - Θεσσαλονίκη (υ̟πόψη Σ. Μαυρο̟πούλου, µε ανα̟πληρώτριες τις Κ. Τέµ̟που, Μ. Μ̟αντή και ∆. Γοριδάρη, τηλ.:2310543860) α̟πό 8.00 ̟π.µ. έως 14.00.
2. Στην Αλεξάνδρεια, Αριστοτέλους 25 (υ̟πόψη Α. Μηνο̟πούλου, τηλ.: 2333023578) α̟πό 8.00 ̟π.µ. έως 14.00.
3. Στα Γιαννιτσά, Π. Μελά 17 (υ̟πόψη Θ. Κο̟παράνη, τηλ.: 2382022730) α̟πό 8.00 π.µ. έως 14.00.

 

Οι υ̟ποψήφιοι μ̟πορούν να αναζητήσουν τα έντυ̟πα των αιτήσεων:


α) στον ΓΟΕΒ στις ανωτέρω διευθύνσεις
β) στο δικτυακό τό̟πο του ΓΟΕΒ ( www.goev-ptl.gr)”

 

Η ΣΟΧ 2/2022 και η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση είναι αναρτημένες στη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ:

https://pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=23539

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας