Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός της Τ.Κ. Λουτρού του Δήμου Αλεξάνδρειας στα πλαίσια έκτακτων εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος Κύριο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός της Τ.Κ. Λουτρού του Δήμου Αλεξάνδρειας στα πλαίσια έκτακτων εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος

ΘΕΜΑ: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στα πλαίσια έκτακτων εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος εντός της Τ.Κ. Λουτρού του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Α. Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις άρθρου 52§2 Ν.2696/99 "Περί κΥρώσεως τοΥ Κ.Ο.Κ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το υπ’ αριθ. 4690 από 17-03-2021 Έγγραφο του Τμήματος Μελετών και Επίβλεψης Έργων του Δήμου Αλεξάνδρειας,
3. Το υπ’ αριθ. 6807 από 19-04-2021 Έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας,
4. Το υπ΄ αριθμ. 51 από 19-04-2021 ΚΤΕΛ Ημαθίας,
5. Την Τεχνική Έκθεση Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την έκδοση περιοριστικών μέτρων του αναδόχου: ΚΑΪΣΙΔΗ Νικολάου του Παύλου,
6. Την υπ’ αριθ. 4847/21/806229 από 20-04-2021 Αναφορά – Πρόταση Α.Τ. Αλεξάνδρειας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,

και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος, σε τμήμα ανώνυμης οδού, εντός της Τ.Κ. Λουτρού, λόγω καθίζησης,

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων και την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, επί της ανωνύμου δημοτικής οδού, η οποία χωροθετείται μεταξύ των Ο.Τ. 18 και Ο.Τ. 19 και του αγροτεμαχίου 397 της Τ.Κ. Λουτρού και από τη συμβολή των αρ.οικ.96-98 (Ο.Τ.18) έως την πρώτη διασταύρωση με έτερη ανώνυμη οδό (αρ.οικ. 100, Ο.Τ.19-20) και από τη συμβολή των αρ.οικ. 96-98 (Ο.Τ.18) έως την πρώτη διασταύρωση με έτερη ανώνυμη οδό (αρ.οικ. 90-102)εντός της Τ.Κ. Λουτρού, σύμφωνα με ανωτέρω α/α 5 σχετική.

 

Aρθρο 2ο

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την 07:00΄ ώρα της Τετάρτης 21-04-2021 έως την 18:00΄ ώρα της Παρασκευής 23-04-2021.
Β. Ανωτέρω εργασίες θα ξεκινούν από την ανατολή του ηλίου και θα ολοκληρώνονται πριν τη δύση του ηλίου έκαστης ημέρας, πλην των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κ.τ.λ.)
Γ. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς.
Δ. Η εργοταξιακή σήμανση που θα χρησιμοποιηθεί, θα τοποθετηθεί πριν την έναρξη των εργασιών, θα παραμένει κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά το τέλος του ωραρίου των εργασιών, και θα απομακρυνθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων.
Ε. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τη συνημμένη με α/α 5 εγκεκριμένη μελέτη από τον εκτελούντα τις εργασίες, με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, η σήμανση και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011).

 

ΣΤ. Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει:


1) Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.
2) Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης και επιπλέον οι υφιστάμενες πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης, που αντιβαίνουν στις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να αφαιρεθούν ή να καλυφθούν.
3) Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνομίας).
4) Να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την ασφαλή και ελεύθερη πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες, όπου βρίσκονται είσοδοι- έξοδοι, που βρίσκονται μέσα στη ζώνη αποκλεισμού του έργου.
Ζ. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να επιτηρεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

 

Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Άρθρο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ταξίαρχος

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας