Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αλεξάνδρειας Κύριο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αλεξάνδρειας

ΘΕΜΑ: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αλεξάνδρειας στα πλαίσια επιτακτικών έργων οδοποιίας - αποκατάστασης οδοστρώματος.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ


Α. Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις άρθρου 52§2 Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει


2. Την από 22-11-2018 τεχνική έκθεση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την έκδοση
περιοριστικών μέτρων του αναδόχου: ΚΑΪΣΙΔΗ Νικολάου του Παύλου.


3. Την 17-09-2021 τεχνική μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την έκδοση περιοριστικών μέτρων του αναδόχου: ΚΑΪΣΙΔΗ Νικολάου του Παύλου.


4. Την από 06-12-2021 αίτηση του ΚΑΪΣΙΔΗ Νικολάου του Παύλου.


5. Το υπ’ αριθ. 182 από 25-10-2021 έγγραφο ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας.


6. Το υπ’ αριθ. 24466 από 07-12-2021 έγγραφο Δ.Τ.Υ. Δήμου Αλεξάνδρειας.


7. Την υπ’ αριθ. 4847/21/2567446 από 08-12-2021 Αναφορά – Πρόταση Α.Τ. Αλεξάνδρειας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,


και


Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος, επί της οδού Μακεδονομάχων στην πόλη της Αλεξάνδρειας


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Άρθρο 1ο


Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας με αποκλεισμό της άλλης λωρίδας κυκλοφορίας επί της οδού Μακεδονομάχων, στο τμήμα της οδού μεταξύ των οικοπέδων 654 - 704 εντός της Τ.Κ. Αλεξάνδρειας, εκ’ περιτροπής και στις δύο κατευθύνσεις, σύμφωνα με ανωτέρω α/α 3 εγκεκριμένη μελέτη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Βέροια, 08 Δεκεμβρίου 2021
Α Π Ο Φ Α Σ Η


ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 131/2021
2


Άρθρο 2ο


Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την 08:00΄ ώρα της Πέμπτης
09-12-2021 έως την 16:30΄ ώρα της Παρασκευής 10-12-2021.


Β. Ανωτέρω εργασίες θα ξεκινούν από την 08:00΄ ώρα και θα ολοκληρώνονται την 16:30΄ ώρα έκαστης ημέρας, πλην των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες, για την ομαλη κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κ.τ.λ.)


Γ. Η εργοταξιακή σήμανση που θα χρησιμοποιηθεί, θα τοποθετηθεί αρχικά πριν την έναρξη των εργασιών, θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας και θα απομακρυνθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών όπου και η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων.


Δ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τη συνημμένη με α/α 3 εγκεκριμένη μελέτη με μέριμνα του αναδόχου και του κύριου του έργου, υπό την επίβλεψη του Τμήματος Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων και Εξοικονόμησης Ενέργειας του Δήμου Αλεξάνδρειας, η σήμανση και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄20-05-2011).

Επιπρόσθετα της σήμανσης και για το λόγω ότι η εργοταξιακή ζώνη είναι άνωτων 50 m, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες και θα υπάρχουν δύο σηματωροί σε κάθε κατεύθυνση, οι οποίοι θα βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος των τμημάτων εκτέλεσης εργασιών λειτουργώντας βοηθητικά.

Ε. Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει:

1) Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.

2) Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης και επιπλέον οι υφιστάμενες πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης, που αντιβαίνουν
στις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να αφαιρεθούν ή να καλυφθούν.

3) Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνομίας).

4) Να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την ασφαλή και ελεύθερη πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες, όπου βρίσκονται είσοδοι- έξοδοι, που βρίσκονται μέσα στη ζώνη αποκλεισμού του έργου.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας