Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αλεξάνδρειας, στα πλαίσια εργασιών ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακού δικτύου οπτικών ινών Κύριο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αλεξάνδρειας, στα πλαίσια εργασιών ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακού δικτύου οπτικών ινών

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις άρθρου 52§2 Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις άρθρου 7 του Ν.4463/2017 "Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών" και του Ν.4070/2012 (παράρτημα Χ).

3. Την από 23-05-2023 Αίτηση της εταιρείας «TELCOSERV».

4. Την υπ’ αριθ. 10187 από 18-05-2023 Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

5. Την Τεχνική Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με τα προσηρτημένα σε αυτήν σκαριφήματα και σχέδια.

6. Το υπ’ αριθ. 10539 από 25-05-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Υ./Δήμου Αλεξάνδρειας.

7. Το υπ' αριθ. 306 από 11-11-2022 έγγραφο του «ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας Α.Ε.».

8. Την υπ’ αριθ. 4847/23/1073659 από 30-05-2023 Αναφορά – Πρόταση Α.Τ. Αλεξάνδρειας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης, και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού δικτύου οπτικών ινών της εταιρείας «HELENIC OPENFIBER M.A.E.» στην πόλη της Αλεξάνδρειας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Από την Πέμπτη 01-06-2023 και για τέσσερις (4) μήνες:

Α. Την στένωση λωρίδας κυκλοφορίας και την κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον ρεύμα κυκλοφορίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, στις κάτωθι οδούς:

1. Παύλου Μελά, από Παύλου Μελά 9 έως τη συμβολή της με την οδό Νικ. Πλαστήρα.

2. Νικ. Πλαστήρα, από τη συμβολή της με την οδό Παύλου Μελά έως την συμβολή της με την οδό Θεμ. Σοφούλη.

3. Θεμ. Σοφούλη, από τη συμβολή της με την οδό Νικ. Πλαστήρα έως την συμβολή της με την οδό Βεροίας.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βέροια, 31 Μαΐου 2023

Α Π Ο Φ Α Σ Η

2

4. Ανώνυμη Οδό «Β» (κατεύθυνση ΝΔ για 3700μ), από τη συμβολή της με την Ανώνυμη Οδό «Α» έως τη συμβολή της με την Ανώνυμη οδό «Γ».

Β. Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον ρεύμα κυκλοφορίας, λόγω αποκλεισμού του έτερου, με τη βοήθεια σηματωρών, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, στις κάτωθι οδούς:

1. Ανώνυμη Οδό «Α» (κατεύθυνση ΝΔ για 700μ), από τη συμβολή της με την οδό Βεροίας έως τη συμβολή της με την Ανώνυμη οδό «Β».

2. Ανώνυμη Οδό «Γ» (κατεύθυνση ΝΔ για 700μ), από τη συμβολή της με την Ανώνυμη Οδό «Β» έως τη συμβολή της με την Ανώνυμη οδό «Δ».

Γ. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, στην Ανώνυμη Οδό «Δ» (κατεύθυνση ΝΔ για 210μ), από τη συμβολή της με την Ανώνυμη Οδό «Γ» έως τη συμβολή της με την Ανώνυμη οδό «Δ».

Άρθρο 2ο

Α. Ανωτέρω εργασίες θα ξεκινούν από την ανατολή του ηλίου και θα ολοκληρώνονται μέχρι τη δύση του ηλίου, εκάστη ημέρα.

Β. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δε θα εκτελούνται εργασίες κατά τις ημέρες της Κυριακής, των αργιών, καθώς και τις ημέρες που υφίστανται επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κτλ.).

Γ. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην περίπτωση Γ του άρθρου 1 θα γίνεται από παρακείμενες οδούς.

Δ. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, θα εφαρμόζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω με α/α 5 εγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση και Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης, η οποία θα είναι σύμφωνη με τα τυπικά σχέδια για Αστικές Οδούς / Εργοτάξια μακράς Διαρκείας και βασισμένη στην Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ. Β ́ 20-05-2011), σήμανση η οποία εγκρίθηκε ως κατάλληλη προς εφαρμογή για τις ανωτέρω εργασίες και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ε. Η εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόζεται κυλιόμενα – σταδιακά κατά μήκος κάθε θέσης επέμβασης, και το μέγιστο κάθε φορά μήκος εργοταξιακής ζώνης δε θα ξεπερνά τα 50 μέτρα.

ΣΤ. Οι Ρυθμιστικές Πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον πάροχο, σύμφωνα με ανωτέρω α/α 4 και α/α 5 σχετικά. O αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιώματος διέλευσης παρακολουθεί και εποπτεύει τα ανωτέρω καθώς και την εκτέλεση των εργασιών, βάσει του δικαιώματος διέλευσης που χορηγήθηκε και προτείνει, αν απαιτηθεί, στον πάροχο και στον υπεύθυνο εργασιών, τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή κινδύνων, και σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους.

Ζ. Ο πάροχος του έργου υποχρεούται, καθ ́ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να επιτηρεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών, η οποία θα παραμένει και μετά το τέλος του ωραρίου των εργασιών, για όλο το ισχύον χρονικό διάστημα εφαρμογής τους.

Η. Επιπλέον:

1. Με μέριμνα του παρόχου θα τοποθετηθούν σηματωροί καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών, όπου απαιτείται.

2. Κατά την εκτέλεση των έργων θα διασφαλίζεται ότι δεν θα αποκλείεται η διέλευση των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις παρόδιες ιδιοκτησίες και στα πεζοδρόμια.

3. Στις περιπτώσεις που το εργοτάξιο καταλαμβάνει χώρο διάβασης, η κατάληψη του χώρου θα γίνεται τμηματικά ώστε να διατηρείται πάντοτε ένας διάδρομος πλάτους τουλάχιστον 1,20 μέτρων επί της διαβάσεως για την διέλευση των πεζών.

4. Στις θέσεις που υφίστανται είσοδοι-έξοδοι ή γκαράζ, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά, ώστε να μην αποκλείεται σε καμία περίπτωση η είσοδος – έξοδος των οχημάτων σεαυτά.

5. Να διασφαλίζεται η μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

6. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.

7. Σε περίπτωση που οι εργασίες δεν ολοκληρωθούν εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, η ανάδοχος εταιρεία μέσω του παρόχου οφείλει να υποβάλει στο Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας, εγκαίρως και εγγράφως, αίτημα για την παράταση ισχύος της παρούσας.

8. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης.

Άρθρο 4ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 5ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.


Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας