Συνεδριάζει δια τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου Κύριο

Συνεδριάζει δια τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α) και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236 (ΦΕΚ Τεύχος Β 4756/09.09.2022) ΚΥΑ, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, την 26η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (σχετική απόφαση αριθμ. 291/2022 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (σχετική απόφαση αριθμ. 299/2022 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη πράξεων επιβολής εισφορών και πρόσθετων τελών που έχουν επιβληθεί στον Δήμο Αλεξάνδρειας καθώς και την καταβολή ή μη εισφορών και πρόσθετων τελών – Διερεύνηση πιθανής αστικής ευθύνης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Κ.Τσαρούχη οικονομικού έτους 2023. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του αποθηκευτικού χώρου κτιριακών εγκαταστάσεων πρώην Ε.Α.Σ. (Αποθήκη 2) στην Αλεξάνδρεια. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση, του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας στην Α.Σ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ “ΑΘΛΟΣ” (αφορά την με αριθμό 18/2022 απόφαση της Κοινότητας Αλεξάνδρειας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση, του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας στον ¨Α.Ο. Αλέξανδρος” (αφορά την με αριθμό 17/2022 απόφαση της Κοινότητας Αλεξάνδρειας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση, του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας στο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» (αφορά την με αριθμό 16/2022 απόφαση της Κοινότητας Αλεξάνδρειας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας