Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378 (ΦΕΚ 454/Β/05-02-2021) ΚΥΑ, η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 17η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης:

1.για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στην πλατεία Παπαντωνίου για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των διαβιούντων στη Δομή φιλοξενίας Δήμου Αλεξάνδρειας» (ΑΔΑ: 9ΡΜ446ΜΔΨΟ-ΟΥ1),

2.περί της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την αριθ. 21/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΑ6ΣΩΨΠ-ΡΝΑ).

3.τον ορισμό Υπεύθυνου επικοινωνίας με το Ταμείο Αλληλεγγύης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» ( σχετική απόφαση αριθμ. 30/2021 Οικονομικής Επιτροπής ) – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020. (Σχετική η αριθμ. 44/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης:

1.για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (ΑΔΑ: 9Α7146ΜΤΛ6-ΓΘΗ),

2.την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2021.

3.τον ορισμό Υπεύθυνου επικοινωνίας με την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και διαχείρισης του έργου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

6. Αποδοχή ή μη των όρων και προϋποθέσεων για την σύναψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείου συνολικού ποσού 2.497.600,00 €, για την εκτέλεση έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ », ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) ΚΥΑ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

7. Καταρχήν απόφαση για την απευθείας εκποίηση ή μη τμήματος εμβαδού 37.624,70τ.μ. του υπ’ αριθ.468 αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Αλεξάνδρειας που ανήκει στον Δήμο Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας (Δ’ Φάση). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

9. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθ. 60/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, με θέμα: «Εξέταση και διατύπωση γνώμης επί των αιτήσεων των κ.Αργιαντοπούλου Αικατερίνης και κ.Κωτούλα Ανθούλας, με θέμα τη μείωση μισθώματος κυλικείου». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για: Έγκριση νέας τιμής για επέκταση δικτύου ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

11. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον οικισμό Καψόχωρας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) την 2α Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση ή μη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2019 Δήμου Αλεξάνδρειας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) την 2α Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το οικονομικό έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης από εμποροπανηγύρεις , παζάρια και λαϊκές αγορές για το έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη του αρίθ. 141 οικοπέδου Ο.Τ.26 έκτασης 1.003 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Λουτρού Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για:

Α. Την αποδοχή μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την υλοποίηση των Πράξεων:

1.“Εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλιοστασίων ύδρευσης, αντλιοστασίων αποχέτευσης και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων”,
2.“Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού σε αντλιοστάσια αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας”.

Β. Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, για τις παραπάνω Πράξεις, καθώς και την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου

Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου,

Δ. Τον ορισμό δύο εκπρόσωπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την ενταγμένη πράξη «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας» και τον ορισμό μελών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση μέρους της αριθ. 319/2019 [ΑΔΑ:Ω25ΧΩΨΠ-07Τ] απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Τροποποίηση της αριθμ. 320/30-10-2019 (ΑΔΑ:64ΤΠΩΨΠ-Φ26) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με θέμα: “Τροποποίηση της αριθμ. 262/23-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΧΜΞΩΨΠ-ΝΧΤ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με θέμα: Λήψη απόφασης περί: «Ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Νέο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, ορισμού πολιτικού Υπευθύνου, συντονιστού και συντονιστικής Επιτροπής για την υλοποίηση του Προγράμματος Υγιείς πόλεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας»”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των

Σελίδα 1 από 7

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας