Τρίτη 5 Δεκεμβρίου: Νέα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου: Νέα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Αλεξάνδρειας, σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Θέμα 1ο: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

 

 

 

 

Ο
Πρόεδρος
της Εκτελεστικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας