Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της γέφυρας Bailey στη θέση Κλειδί της 5ης Επαρχιακής Οδού Κύριο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της γέφυρας Bailey στη θέση Κλειδί της 5ης Επαρχιακής Οδού

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

 

Α. Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 Ν.2696/99 "περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

 


2. Το υπ’ αριθ. οικ. 672047 (9899) από 04-10-2023 έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχν. Έργων της
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης/ Τμ. Συγκ. Έργων, με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση.

 


3. Την υπ’ αριθ. 3951/23/2083168 από 17-10-2023 αναφορά του Τ.Τ. Χαλκηδόνος.

 


4. Το από 24-10-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υποδ/νσης Τεχν. Έργων της
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης/ Τμ. Συγκ. Έργων, με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση.

 


5. Το υπ’ αριθ. 3648 από 24-10-2023 έγγραφο του ΟΣΕΘ.

 


6. Την από 26-10-2023 αναφορά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Α.Σ.
Πλατέος.

 


7. Το υπ’ αριθ. οικ. 25902 (257) από 12-01-2024 έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχν. Έργων της Μ.Ε.
Θεσσαλονίκης/ Τμ. Συγκ. Έργων.

 


8. Υπ’ αριθ. 4847/24/91213 από 15-01-2024 Αναφορά- Πρόταση του A.Τ. Αλεξάνδρειας με την
οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,

 


ΚΑΙ

 


Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών
επισκευής και αποκατάστασης φθορών του ξύλινου καταστρώματος της γέφυρας Bailey,

 


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 


Άρθρο 1ο

 


Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων, επί της γέφυρας Bailey του
ποταμού Λουδία που βρίσκεται στη θέση Κλειδί της 5ης Επαρχιακής Οδού, από την ανατολή
του ηλίου την Πέμπτη 18-01-2024 έως την δύση του ηλίου την Παρασκευή 19-01-2024.

 


Άρθρο 2ο

 


Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου
και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι
βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

 


Β. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η διέλευση των οχημάτων που θέλουν να
κινηθούν από το Κλειδί προς τα Νέα Μάλγαρα και αντίστροφα θα πραγματοποιείται από
παρακαμπτήριες διαδρομές, με την βοήθεια κατάλληλης σήμανσης και σηματωρών, ήτοι θα
πραγματοποιείται μέσω των επαρχιακών οδών της διαδρομής Κλειδί – Πλάτανος – Τρίκαλα –
Πλατύ – Άδενδρο - Βραχιά - Νέα Μάλγαρα – Κύμινα, όπως εμφαίνεται στην τεχνική μελέτη
σήμανσης και τα προσηρτημένα σε αυτή σκαριφήματα και σχέδια.

 


Γ. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα ξεκινούν καθημερινά
μετά την ανατολή του ηλίου και θα ολοκληρώνονται πριν την δύση του ηλίου, εκάστη ημέρα.
Επιπλέον η εγκεκριμένη σήμανση θα παραμένει και κατά την διάρκεια της νύχτας (αναλάμποντες
φανοί κινδύνου).

 


Δ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης.
Ε. Σε περίπτωση εμφάνισης έντονων καιρικών φαινομένων (βροχόπτωση, δυνατοί άνεμοι κλπ.) θα
γίνει διακοπή των εργασιών και λήξη των μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης.

 


ΣΤ. Η Υ.Τ.Ε. Μ.Ε. Θεσσαλονίκης/Τ.Σ.Ε., ως φορέας συντήρησης του οδικού δικτύου, να προβεί
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, να παρακολουθεί και να
εποπτεύει την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.2696 «Περί
κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 


Άρθρο 3ο

 


Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 


Άρθρο 4ο

 


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του
Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την
τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός
εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

 

 

 


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ταξίαρχος

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας