Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία, λόγω διέλευσης συρμού υπερμεγεθών φορτηγών μεταφοράς υπέρβαρων και ογκωδών φορτίων (τμήματα ανεμογεννήτριας).

 

 

Συγκεκριμένα, αύριο Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 και την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας έως τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κοζάνη, κατά τις ώρες διέλευσης του συρμού, που υπολογίζεται περίπου τις ώρες από 07.05 έως 08.15.

 

 

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της νέας περιφερειακής οδού Βέροιας - Νάουσας, στη συνέχεια τα οχήματα θα εισέρχονται στην επαρχιακή οδό Βέροιας - Έδεσσας - Δρεπάνου και τέλος θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από τον ανισόπεδο κόμβο Κοίλων Κοζάνης.

 

 

Επιπλέον, κατά τη διέλευση του ανωτέρω συρμού, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον ανισόπεδο κόμβο Κλειδίου έως τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τη μία (αριστερή) λωρίδα κυκλοφορίας.

 

 

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη

τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διέλευση συρμού
υπερμεγεθών φορτηγών μεταφοράς υπέρβαρων και ογκωδών φορτίων (τμήματα
ανεμογεννήτριας), διαμέσου τμήματος της Εγνατίας Οδού,


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Άρθρο 1ο


Α. Τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων κατά τις ημέρες Τρίτη 28-
11-2023 και Πέμπτη 30-11-2023 στο οδικό τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Α/Κ
Βέροιας έως τον Α/Κ Πολυμύλου, με έναρξη αποκλεισμού της κυκλοφορίας, από την
χρονική στιγμή διέλευσης του εν λόγω συρμού από τον Α/Κ Βέροιας (πιθανολογούμενη ώρα
από 07:05΄ έως 07:15΄), έως την χρονική στιγμή διέλευσης και του τελευταίου οχήματος του
συρμού, από τον Α/Κ Πολυμύλου (πιθανολογούμενη ώρα από 08:05΄ έως 08:15΄).Β. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τα οχήματα που θα εξέλθουν της Εγνατίας Οδού στον
Α/Κ Βέροιας, θα συνεχίσουν τον προορισμό τους προς Κοζάνη διαμέσου της Ν.Π.Ο. Βέροιας-
Νάουσας και της Ε.Ο. Βέροιας-Έδεσσας-Δρεπάνου και επανείσοδος αυτών στην Εγνατία Οδό
μέσω του Α/Κ Κοίλων Κοζάνης.

 

 


Άρθρο 2ο


Α. Κατά την διέλευση του ανωτέρω συρμού, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Κλειδίου
έως τον Α/Κ Βέροιας, τα εν λόγω φορτηγά θα κινούνται στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και θα
καταλαμβάνουν μέρος της Λ.Ε.Α.. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει συνεχώς διαθέσιμη για την
κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων μία (01) λωρίδα κυκλοφορίας και σε καμία περίπτωση δεν
θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του εν λόγω τμήματος του αυτοκινητόδρομου.

 


Β. Τα ανωτέρω φορτηγά δεν θα κινούνται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, εξαιρουμένων
των απολύτως απαραίτητων περιπτώσεων (π.χ. ακινητοποιημένο όχημα στην δεξιά λωρίδα
κυκλοφορίας ή Λ.Ε.Α.).

 


Άρθρο 3ο


Α. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα εφαρμόζονται κατά
περίπτωση οι εγκεκριμένες Μελέτες σήμανσης εκτροπής κυκλοφορίας, μελέτες οι οποίες
εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων ΟΜΟΕ-
ΣΕΕΟ ΦΕΚ 905/Β΄/20-05-2011 και εγκρίθηκαν για εφαρμογή από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε.» και από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και
την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

 


Β. Οι ανωτέρω εγκεκριμένες σημάνσεις επί της Εγνατίας Οδού, θα τοποθετούνται μετά την
ανατολή του ηλίου και πριν την έναρξη της εκτροπής, και θα απομακρύνονται μετά τη
διέλευση του συρμού από τον Α/Κ Πολυμύλου, με μέριμνα και ευθύνη της «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΑΣΚΙΟ – ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΕ», υπό την εποπτεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», τα δε εφαρμοζόμενα
μέτρα προσωρινής σήμανσης θα θεωρούνται «μικρής διάρκειας». Επιπλέον, κατά τη διάρκεια
του αποκλεισμού από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Πολυμύλου να ληφθεί μέριμνα ώστε να
καλυφτούν όποιες πινακίδες και λοιπές σημάνσεις αντίκειται στις προσωρινές κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις για να αποφευχθεί σύγχυση των οδηγών.

 


Γ. Οι ανωτέρω εγκεκριμένες σημάνσεις στο λοιπό οδικό δίκτυο που θα εκτρέπεται - διεξάγεται
η κυκλοφορία, θα τοποθετούνται με μέριμνα και ευθύνη της «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ – ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΕ».

 


Δ. Κατά την διέλευση του συρμού από την Εγνατία Οδό, θα υπάρχει ένα συνοδευτικό όχημα
της αναδόχου εταιρείας έμπροσθεν κάθε φορτηγού οχήματος και επιπλέον ένα συνοδευτικό
όχημα όπισθεν του τελευταίου φορτηγού. Επιπρόσθετα θα υπάρχει έτερο συνοδευτικό όχημα
που θα προπορεύεται του πρώτου συνοδευτικού (συνολικά πέντε συνοδευτικά οχήματα σε κάθε
κομβόι τριών φορτηγών, που θα φέρουν συσκευές φωτεινής προειδοποίησης σύμφωνα με τον
νόμο Ν. 2518/1997.

 


Ε. Σε κάθε φορτηγό του συρμού θα υπάρχει τοποθετημένη στην οπίσθια πλευρά του, ειδική
πρόσθετη συσκευή πορτοκαλί φωτός (φάρος που αναβοσβήνει), η οποία θα είναι
ενεργοποιημένη από τον Α/Κ Κλειδίου έως τον Α/Κ Πολυμύλου.

 


ΣΤ. Οι διελεύσεις των οχημάτων δεν θα πραγματοποιηθούν, κατά τις ημέρες που υφίστανται
επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση,
ομίχλη κλπ).

 


Ζ. Η «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ – ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΕ», υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια των εν λόγω
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:

1. Να συντηρεί και να επιτηρεί την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση για την ομαλή και
ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

2. Να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο
δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.

3. Οφείλει να μεριμνήσει στη θέση που ολοκληρώνεται ο αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας
και πίσω από τα διαχωριστικά μέσα (κώνοι) να υφίσταται κινητή πλατφόρμα με φωτεινά βέλη
ή/και σημαιοφόρους που θα στέκονται σε ασφαλή θέση.

 

 

Η. Σε κάθε περίπτωση, η «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ – ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΕ» και η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
οφείλουν να διασφαλίσουν την μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και
να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

 


Θ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης.


Ι. Επιπλέον για το λοιπό οδικό δίκτυο θα πρέπει:

1. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων πληροφοριακών
ρυθμιστικών και κατευθυντήριων πινακίδων στις θέσεις του αποκλεισμού, κατά μήκος του
δευτερεύοντος οδικού δικτύου, στις διασταυρώσεις και στα σημεία αλλαγής πορείας
προκειμένου να παρέχεται με σαφήνεια ο προσανατολισμός για την επανείσοδο προς τον
αυτοκινητόδρομο.


2. Να διασφαλιστεί ότι θα αποκλείεται έγκαιρα η πρόσβαση των χρηστών που προσεγγίζουν τα
αποκλεισμένα τμήματα καθώς και ότι θα καθοδηγούνται με σαφήνεια στην εναλλακτική
διαδρομή. Στις θέσεις του αποκλεισμού του αυτοκινητόδρομου και των κλάδων εισόδου του
κόμβου κρίνεται σκόπιμο να τοποθετηθούν πέραν των προβλεπόμενων πινακίδων οριοθέτησης
και στατικό προσωπικό σημαιοφόροι με φωσφορούχο ανακλαστικό γιλέκο.


Άρθρο 4ο


Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Άρθρο 5ο


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του
Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την
τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ταξίαρχος

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία, λόγω διέλευσης συρμού υπερμεγεθών φορτηγών μεταφοράς υπέρβαρων και ογκωδών φορτίων (τμήματα ανεμογεννήτριας).

 

 

Συγκεκριμένα, αύριο Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 και την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας έως τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κοζάνη, κατά τις ώρες διέλευσης του συρμού, που υπολογίζεται περίπου τις ώρες από 07.05 έως 08.15.

 


Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της νέας περιφερειακής οδού Βέροιας - Νάουσας, στη συνέχεια τα οχήματα θα εισέρχονται στην επαρχιακή οδό Βέροιας - Έδεσσας - Δρεπάνου και τέλος θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από τον ανισόπεδο κόμβο Κοίλων Κοζάνης.

 

 

Επιπλέον, κατά τη διέλευση του ανωτέρω συρμού, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον ανισόπεδο κόμβο Κλειδίου έως τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τη μία (αριστερή) λωρίδα κυκλοφορίας.

 

 

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Δείτε πότε θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία

 

 

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σε τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία, λόγω διέλευσης συρμού υπερμεγεθών φορτηγών μεταφοράς υπέρβαρων και ογκωδών φορτίων (τμήματα ανεμογεννήτριας), όπως ανακοινώνεται σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας.

 

 

Συγκεκριμένα, αύριο Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας έως τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κοζάνη, κατά τις ώρες διέλευσης του συρμού, που υπολογίζεται περίπου τις ώρες από 07.05 έως 08.15.

 


Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της νέας περιφερειακής οδού Βέροιας - Νάουσας, στη συνέχεια τα οχήματα θα εισέρχονται στην επαρχιακή οδό Βέροιας - Έδεσσας - Δρεπάνου και τέλος θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από τον ανισόπεδο κόμβο Κοίλων Κοζάνης.

 

 

Επιπλέον, κατά τη διέλευση του ανωτέρω συρμού, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον ανισόπεδο κόμβο Κλειδίου έως τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τη μία (αριστερή) λωρίδα κυκλοφορίας.

 

 

«Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων», σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Έκπληκτοι έμειναν οδηγοί που κινούνταν στην Εγνατία Οδό σήμερα το πρωί.

 

Στο ύψος του Κλειδίου Ημαθίας αντίκρισαν μπροστά τους άλογα να τρέχουν πάνω στο οδόστρωμα.

 

Τα τρία άλογα ήταν πάνω στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Κατερίνη με τους οδηγούς να μην πιστεύουν στα μάτια τους.

 

Ένας από τους οδηγούς κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο το στιγμιότυπο. Κάποιοι από αυτούς κατέβασαν ταχύτητα προκειμένου να μην προκληθεί τροχαίο ατύχημα.

aloga egnatia,

 

 

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας φορτηγών σε τμήμα της Εγνατίας Οδού ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ.


Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας και μέχρι την ύφεση των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ισχύει προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων, από τον ανισόπεδο κόμβο Κλειδίου (226 χιλιόμετρο) έως τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου (288 χιλιόμετρο) της Εγνατίας Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

 

Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται:

• τα ασθενοφόρα,

• τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,

• τα οχήματα οδικής βοήθειας,

• τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν αλάτι, καθώς και τα εκχιονιστικά μηχανήματα».

 Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Δεκεμβρίου 2021 στην Εγνατία Οδό στα ΣΕΑ Πλατάνου στην Εγνατία Οδό περί τη 1 το μεσημέρι.

 

Συγκεκριμένα, Ι.Χ. αυτοκίνητο με γυναίκα οδηγό και με κατεύθυνση προς την Αλεξάνδρεια του οποίου έσκασε το λάστιχο, σταμάτησε στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος και κατόπιν σύμφωνα με πληροφορίες διερχόμενο φορτηγό συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το σταθμευμένο όχημα.

 

Υπήρξαν υλικές ζημιές και ευτυχώς κανένας τραυματισμός.

 

Στο συμβάν τρία πυροσβεστικά οχήματα και η αστυνομία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει

2. Το άρθρο 17 εδ. 2 και 3 Ν.3212/03 «Περί αρμοδιοτήτων ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.».

3. Το υπ’ αριθμ 905 B από 20-05-2011 ΦΕΚ «Περί προδιαγραφών σήμανσης εκτελούμενων
έργων».

4. Το υπ’ αριθμ. 2020/00390/72139Β από 06-10-2020 έγγραφο της «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», με την
εγκεκριμένη μελέτη,

5. Το υπ’ αριθμ. 91471 από 14-10-2020 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.»,

6. Την υπ’ αριθμ. 4842/20/2251011 από 15-10-2020 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας, με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, προκειμένου να εκτελεστούν
εργασίες εγκατάστασης φωτιζόμενων πινακίδων σήμανσης των πλησιέστερων εξόδων διαφυγής
και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας των σηράγγων Σ1, Σ10 και Σ13, στο τμήμα από Α/Κ
Πολυμύλου έως Α/Κ Βέροιας και αντίστροφα.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο
Τον κατά περίπτωση αποκλεισμό της αριστερής ή της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στα
ανωτέρω τμήματα της Εγνατίας Οδού, κατά το χρονικό διάστημα από έκδοση της
παρούσης έως την 27-02-2021.

Άρθρο 2ο

Α. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, η εργοταξιακή σήμανση καθώς και τα
μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την ανωτέρω με α/α 4
εγκεκριμένη μελέτη, βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων
Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20-05-2011), για
εργοτάξια μικρής διάρκειας επί αυτοκινητόδρομων.

Β. Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται, έκαστη ημέρα πραγματοποίησης των εργασιών,
πριν την έναρξη αυτών και σε κάθε περίπτωση από την ανατολή του ηλίου και θα απομακρύνεται μετά το πέρας των εργασιών και σε κάθε περίπτωση έως την δύση του ηλίου,
από την ανάδοχο εταιρεία του έργου «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», με μέριμνα και υπό την επίβλεψη της
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

Γ. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δε θα εκτελούνται εργασίες κατά τις ημέρες του
Σαββάτου, της Κυριακής, τις ημέρες των αργιών, καθώς και τις ημέρες που υφίστανται
επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση,
ομίχλη, κτλ.).

Δ. Η ανάδοχος εταιρεία του έργου υποχρεούται, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, να
συντηρεί και να επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων.

Επιπροσθέτως, στο ανωτέρω τμήμα της Εγνατίας Οδού, επιπλέον της στατικής σήμανσης, θα
εφαρμοστεί και δυναμική σήμανση μέσω των ηλεκτρονικών Πινακίδων Μεταβλητών
Μηνυμάτων (VMS) και των πινακίδων Καθορισμού Λωρίδας Κυκλοφορίας (LCS) των σηράγγων.
Ε. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρχει συνεχώς διαθέσιμη, για την κυκλοφορία των οχημάτων,
τουλάχιστον μια λωρίδα κυκλοφορίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η
κυκλοφορία των οχημάτων, επί του εν λόγω αυτοκινητοδρόμου.

ΣΤ. Η ανάδοχος εταιρεία του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών:

1. να εξασφαλίζει την ασφαλή πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων,
από και προς τους χώρους των εργασιών,

2. να μεριμνήσουν έτσι ώστε με την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων μαζικής μεταφοράς,

3. να διασφαλίσει την εξάλειψη οποιουδήποτε παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα
και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
4. να εξασφαλίζει την ταχεία και ασφαλή διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Ζ. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας, για
την ακριβή ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών έκαστης ημέρας, τουλάχιστον μέχρι την 10:00
ώρα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, προκειμένου εκδίδεται σχετικό δελτίο τύπου προς
ενημέρωση των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το Άρθρο 109 του

Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το Άρθρο 4 Ν.3861/2010 και την
τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρονικό ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Μιχαήλ ΤΣΙΡΙΛΑΚΗΣ

Αστυνομικός Υποδιευθυντής

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
2. Το άρθρο 17 εδ. 2 και 3 Ν.3212/03 «Περί αρμοδιοτήτων ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.».
3. Το υπ΄ αριθμ 905 B από 20-05-2011 ΦΕΚ «Περί προδιαγραφών σήμανσης εκτελούμενων
έργων».
4. Το υπ’ αριθμ. 2020/00363/72139Β από 21-09-2020 έγγραφο της «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», με την
εγκεκριμένη μελέτη,
5. Το υπ΄ αριθμ. 90824 από 01-10-2020 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.»,
6. Την υπ’ αριθμ. 4842/20/2153942 από 03-10-2020 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας, με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, προκειμένου να εκτελεστούν
εργασίες αντικατάστασης ελαστομεταλλικών αρμών γεφυρών, επί της Εγνατίας Οδού, στο
τμήμα από Α/Κ Νησελίου/Αλεξάνδρειας (Χ/Θ 263+060) έως Α/Κ Πολυμύλου (Χ/Θ 230+200).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Τον κατά περίπτωση αποκλεισμό είτε της αριστερής, είτε της δεξιάς λωρίδας
κυκλοφορίας της εν λόγω οδού, κατά το χρονικό διάστημα από έκδοση της παρούσης
έως την 18-12-2020, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, και συγκεκριμένα στις κάτωθι
χιλιομετρικές θέσεις:
 Χ/Θ Η 263+060, Α/Κ Νησελίου/Αλεξάνδρειας – Α/Κ Κουλούρας
 Χ/Θ Η 246+820, Α/Κ Βέροιας – Α/Κ Πολυμύλου
 Χ/Θ Η 246+670, Α/Κ Βέροιας – Α/Κ Πολυμύλου
 Χ/Θ Η 230+200, Α/Κ Βέροιας – Α/Κ Πολυμύλου
ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 05 Οκτωβρίου 2020
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Υπ΄ αριθμ. 64/2020
2
(Γίνεται μνεία ότι στις χιλιομετρικές θέσεις όπου εμφανίζεται «Η» νοείται κλάδος
κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Κήπους προς Ηγουμενίτσα.)
Άρθρο 2ο
Α. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, η εργοταξιακή σήμανση καθώς και τα
μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την ανωτέρω με α/α 4
εγκεκριμένη μελέτη, βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων
Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20-05-2011), για
εργοτάξια μικρής διάρκειας επί αυτοκινητόδρομων.
Β. Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται, έκαστη ημέρα πραγματοποίησης των εργασιών,
πριν την έναρξη αυτών και σε κάθε περίπτωση μετά από την ανατολή του ηλίου και θα
απομακρύνεται μετά το πέρας των εργασιών και σε κάθε περίπτωση έως την δύση του ηλίου,
από την ανάδοχο εταιρεία του έργου «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», με μέριμνα και υπό την επίβλεψη της
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
Η ανάδοχος εταιρεία του έργου υποχρεούται, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, να
συντηρεί και να επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων.
Επιπροσθέτως, στο ανωτέρω τμήμα της Εγνατίας Οδού, επιπλέον της στατικής σήμανσης, θα
εφαρμοστεί και δυναμική σήμανση μέσω των ηλεκτρονικών Πινακίδων Μεταβλητών
Μηνυμάτων (VMS) και των πινακίδων Καθορισμού Λωρίδας Κυκλοφορίας (LCS) των σηράγγων.
Γ. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δε θα εκτελούνται εργασίες κατά τις ημέρες του
Σαββάτου, της Κυριακής, τις ημέρες των αργιών, καθώς και τις ημέρες που υφίστανται
επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση,
ομίχλη, κτλ.).
Δ. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρχει συνεχώς διαθέσιμη, για την κυκλοφορία των οχημάτων,
τουλάχιστον μια λωρίδα κυκλοφορίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η
κυκλοφορία των οχημάτων, επί του εν λόγω αυτοκινητοδρόμου.
Ε. Η ανάδοχος εταιρεία του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών:
1. να εξασφαλίζει την ασφαλή πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων,
από και προς τους χώρους των εργασιών,
2. να μεριμνήσουν έτσι ώστε με την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων μαζικής μεταφοράς,
3. να διασφαλίσει την εξάλειψη οποιουδήποτε παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα
και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
4. να εξασφαλίζει την ταχεία και ασφαλή διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
ΣΤ. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας,
για την ακριβή ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών έκαστης ημέρας, τουλάχιστον μέχρι την
10:00 ώρα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, προκειμένου εκδίδεται σχετικό δελτίο
τύπου προς ενημέρωση των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου.
Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 4ο
Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το Άρθρο 109 του
Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το Άρθρο 4 Ν.3861/2010 και την
τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
3
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρονικό ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.

Ως τις 12 Οκτωβρίου θα παραμείνει κλειστή η Εγνατία στο κομμάτι Βέροιας-Πολυμύλου τα πρωινά από τις 7:30-10:00 κάθε Δευτέρα -Τετάρτη και
Σελίδα 1 από 4

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας