Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει

2. Το άρθρο 17 εδ. 2 και 3 Ν.3212/03 «Περί αρμοδιοτήτων ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.».

3. Το υπ’ αριθμ 905 B από 20-05-2011 ΦΕΚ «Περί προδιαγραφών σήμανσης εκτελούμενων
έργων».

4. Το υπ’ αριθμ. 2020/00390/72139Β από 06-10-2020 έγγραφο της «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», με την
εγκεκριμένη μελέτη,

5. Το υπ’ αριθμ. 91471 από 14-10-2020 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.»,

6. Την υπ’ αριθμ. 4842/20/2251011 από 15-10-2020 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας, με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, προκειμένου να εκτελεστούν
εργασίες εγκατάστασης φωτιζόμενων πινακίδων σήμανσης των πλησιέστερων εξόδων διαφυγής
και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας των σηράγγων Σ1, Σ10 και Σ13, στο τμήμα από Α/Κ
Πολυμύλου έως Α/Κ Βέροιας και αντίστροφα.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο
Τον κατά περίπτωση αποκλεισμό της αριστερής ή της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στα
ανωτέρω τμήματα της Εγνατίας Οδού, κατά το χρονικό διάστημα από έκδοση της
παρούσης έως την 27-02-2021.

Άρθρο 2ο

Α. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, η εργοταξιακή σήμανση καθώς και τα
μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την ανωτέρω με α/α 4
εγκεκριμένη μελέτη, βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων
Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20-05-2011), για
εργοτάξια μικρής διάρκειας επί αυτοκινητόδρομων.

Β. Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται, έκαστη ημέρα πραγματοποίησης των εργασιών,
πριν την έναρξη αυτών και σε κάθε περίπτωση από την ανατολή του ηλίου και θα απομακρύνεται μετά το πέρας των εργασιών και σε κάθε περίπτωση έως την δύση του ηλίου,
από την ανάδοχο εταιρεία του έργου «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», με μέριμνα και υπό την επίβλεψη της
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

Γ. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δε θα εκτελούνται εργασίες κατά τις ημέρες του
Σαββάτου, της Κυριακής, τις ημέρες των αργιών, καθώς και τις ημέρες που υφίστανται
επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση,
ομίχλη, κτλ.).

Δ. Η ανάδοχος εταιρεία του έργου υποχρεούται, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, να
συντηρεί και να επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων.

Επιπροσθέτως, στο ανωτέρω τμήμα της Εγνατίας Οδού, επιπλέον της στατικής σήμανσης, θα
εφαρμοστεί και δυναμική σήμανση μέσω των ηλεκτρονικών Πινακίδων Μεταβλητών
Μηνυμάτων (VMS) και των πινακίδων Καθορισμού Λωρίδας Κυκλοφορίας (LCS) των σηράγγων.
Ε. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρχει συνεχώς διαθέσιμη, για την κυκλοφορία των οχημάτων,
τουλάχιστον μια λωρίδα κυκλοφορίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η
κυκλοφορία των οχημάτων, επί του εν λόγω αυτοκινητοδρόμου.

ΣΤ. Η ανάδοχος εταιρεία του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών:

1. να εξασφαλίζει την ασφαλή πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων,
από και προς τους χώρους των εργασιών,

2. να μεριμνήσουν έτσι ώστε με την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων μαζικής μεταφοράς,

3. να διασφαλίσει την εξάλειψη οποιουδήποτε παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα
και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
4. να εξασφαλίζει την ταχεία και ασφαλή διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Ζ. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας, για
την ακριβή ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών έκαστης ημέρας, τουλάχιστον μέχρι την 10:00
ώρα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, προκειμένου εκδίδεται σχετικό δελτίο τύπου προς
ενημέρωση των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το Άρθρο 109 του

Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το Άρθρο 4 Ν.3861/2010 και την
τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρονικό ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Μιχαήλ ΤΣΙΡΙΛΑΚΗΣ

Αστυνομικός Υποδιευθυντής

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
2. Το άρθρο 17 εδ. 2 και 3 Ν.3212/03 «Περί αρμοδιοτήτων ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.».
3. Το υπ΄ αριθμ 905 B από 20-05-2011 ΦΕΚ «Περί προδιαγραφών σήμανσης εκτελούμενων
έργων».
4. Το υπ’ αριθμ. 2020/00363/72139Β από 21-09-2020 έγγραφο της «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», με την
εγκεκριμένη μελέτη,
5. Το υπ΄ αριθμ. 90824 από 01-10-2020 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.»,
6. Την υπ’ αριθμ. 4842/20/2153942 από 03-10-2020 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας, με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, προκειμένου να εκτελεστούν
εργασίες αντικατάστασης ελαστομεταλλικών αρμών γεφυρών, επί της Εγνατίας Οδού, στο
τμήμα από Α/Κ Νησελίου/Αλεξάνδρειας (Χ/Θ 263+060) έως Α/Κ Πολυμύλου (Χ/Θ 230+200).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Τον κατά περίπτωση αποκλεισμό είτε της αριστερής, είτε της δεξιάς λωρίδας
κυκλοφορίας της εν λόγω οδού, κατά το χρονικό διάστημα από έκδοση της παρούσης
έως την 18-12-2020, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, και συγκεκριμένα στις κάτωθι
χιλιομετρικές θέσεις:
 Χ/Θ Η 263+060, Α/Κ Νησελίου/Αλεξάνδρειας – Α/Κ Κουλούρας
 Χ/Θ Η 246+820, Α/Κ Βέροιας – Α/Κ Πολυμύλου
 Χ/Θ Η 246+670, Α/Κ Βέροιας – Α/Κ Πολυμύλου
 Χ/Θ Η 230+200, Α/Κ Βέροιας – Α/Κ Πολυμύλου
ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 05 Οκτωβρίου 2020
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Υπ΄ αριθμ. 64/2020
2
(Γίνεται μνεία ότι στις χιλιομετρικές θέσεις όπου εμφανίζεται «Η» νοείται κλάδος
κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Κήπους προς Ηγουμενίτσα.)
Άρθρο 2ο
Α. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, η εργοταξιακή σήμανση καθώς και τα
μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την ανωτέρω με α/α 4
εγκεκριμένη μελέτη, βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων
Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20-05-2011), για
εργοτάξια μικρής διάρκειας επί αυτοκινητόδρομων.
Β. Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται, έκαστη ημέρα πραγματοποίησης των εργασιών,
πριν την έναρξη αυτών και σε κάθε περίπτωση μετά από την ανατολή του ηλίου και θα
απομακρύνεται μετά το πέρας των εργασιών και σε κάθε περίπτωση έως την δύση του ηλίου,
από την ανάδοχο εταιρεία του έργου «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», με μέριμνα και υπό την επίβλεψη της
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
Η ανάδοχος εταιρεία του έργου υποχρεούται, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, να
συντηρεί και να επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων.
Επιπροσθέτως, στο ανωτέρω τμήμα της Εγνατίας Οδού, επιπλέον της στατικής σήμανσης, θα
εφαρμοστεί και δυναμική σήμανση μέσω των ηλεκτρονικών Πινακίδων Μεταβλητών
Μηνυμάτων (VMS) και των πινακίδων Καθορισμού Λωρίδας Κυκλοφορίας (LCS) των σηράγγων.
Γ. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δε θα εκτελούνται εργασίες κατά τις ημέρες του
Σαββάτου, της Κυριακής, τις ημέρες των αργιών, καθώς και τις ημέρες που υφίστανται
επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση,
ομίχλη, κτλ.).
Δ. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρχει συνεχώς διαθέσιμη, για την κυκλοφορία των οχημάτων,
τουλάχιστον μια λωρίδα κυκλοφορίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η
κυκλοφορία των οχημάτων, επί του εν λόγω αυτοκινητοδρόμου.
Ε. Η ανάδοχος εταιρεία του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών:
1. να εξασφαλίζει την ασφαλή πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων,
από και προς τους χώρους των εργασιών,
2. να μεριμνήσουν έτσι ώστε με την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων μαζικής μεταφοράς,
3. να διασφαλίσει την εξάλειψη οποιουδήποτε παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα
και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
4. να εξασφαλίζει την ταχεία και ασφαλή διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
ΣΤ. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας,
για την ακριβή ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών έκαστης ημέρας, τουλάχιστον μέχρι την
10:00 ώρα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, προκειμένου εκδίδεται σχετικό δελτίο
τύπου προς ενημέρωση των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου.
Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 4ο
Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το Άρθρο 109 του
Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το Άρθρο 4 Ν.3861/2010 και την
τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
3
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρονικό ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.

Ως τις 12 Οκτωβρίου θα παραμείνει κλειστή η Εγνατία στο κομμάτι Βέροιας-Πολυμύλου τα πρωινά από τις 7:30-10:00 κάθε Δευτέρα -Τετάρτη και

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα από Βέροια για Κοζάνη.

«Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ – Κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.» Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Α. Έχοντας υπόψη:

Φριχτό θάνατο βρήκε 44χρονος οδηγός βυτιοφόρου, που τυλίχθηκε στις φλόγες ύστερα από τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κατερίνη.
Έργα αντικατάστασης ασφαλτικών θα πραγματοποιηθούν στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ των Κόμβων Κουλούρας και Αλεξάνδρειας, από τις 18 έως και τις 22 Μαΐου 2020. 

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής 24 Απριλίου 2020 όταν βυτιοφόρο φορτηγό βγήκε από την πορεία του και ¨καρφώθηκε¨

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου στην Εγνατία Οδό.
Σύμφωνα με πληροφορίες Ι.Χ συγκρούστηκε με φορτηγό από άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια, λίγο πριν τα τούνελ από Βέροια για Πολύμυλο.
Από το συμβάν το Ι.Χ έπιασε φωτιά χωρίς όμως να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός και προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

rthess.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 27 Νοεμβρίου 2019 λίγο πριν την Σ6 στην Εγνατία Οδό όπου βανάκι συγκρούστηκε με άλλο όχημα προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές.

Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά μετά την επιτυχημένη επέμβαση της Αστυνομίας ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το βανάκι μετέφερε είδη εκρηκτικών υλικών, τα οποία άμεσα μεταφορτώθηκαν σε άλλο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. και της Π.Υ. Βέροιας.

(φωτογραφία αρχείου)

Σελίδα 1 από 3

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας