ΟΑΕΔ-Κοινωφελής ΟΤΑ: Με πόσα μόρια μπορείτε να διοριστείτε-Τα 9 κριτήρια Κύριο

ΟΑΕΔ-Κοινωφελής ΟΤΑ: Με πόσα μόρια μπορείτε να διοριστείτε-Τα 9 κριτήρια

Με βάση εννέα κατηγορίες κριτηρίων θα μοριοδοτηθούν οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Προστασίας του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα αφορά οκτάμηνη απασχόληση και θα «απορροφήσει» 30.333 ανέργους.

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκίνησε την Τετάρτη 1η Αυγούστου και θα παραμείνει ανοιχτή έως και τη μεθεπόμενη Δευτέρα 20 του μήνα. Ηδη τις πρώτες ημέρες

έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΟΑΕΔ (oaed.gr) χιλιάδες αιτήσεις, με τους αρμοδίους να μην αποκλείουν έναν νέο αριθμό-ρεκόρ έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Όσοι άνεργοι υποβάλλουν αιτήσεις θα καταταγούν, μετά τις 20 Αυγούστου, στον προσωρινό πίνακα επιτυχόντων με βάση τα εξής κριτήρια:

1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους άνεργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών (ένα μόριο ανά πλήρη μήνα).

2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων – μελών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς από τους συζύγους,

με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 60 (ένα μόριο ανά πλήρη μήνα).

3) Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό: α) 30 μόρια για ατομικό έως 3.500 ευρώ και έως 7.000 οικογενειακό εισόδημα, β) 25 μόρια για ατομικό από 3.501 έως 50.000

και 70.001 έως 10.000 ευρώ, γ) 20 για ατομικό από 5.001 έως 8.000 και οικογενειακό από 10.001 έως 16.000 ευρώ, δ) 10 μόρια για ατομικό από 8.001 έως 12.000 ευρώ

και οικογενειακό από 16.001 έως 26.000 ευρώ (κανένα μόριο για μεγαλύτερα εισοδήματα).

4) Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω (15 μόρια).

5) Ηλικία (15 μόρια για 18 έως 29 ετών, 25 μόρια για 30 έως 44 ετών, 35 μόρια για 45 έως 54 ετών, 45 μόρια για 55 ετών και άνω).

6) Αριθμός ανήλικων τέκνων (10 μόρια για κάθε ανήλικο).

7) Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (10 μόρια ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων).

8) Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (35 μόρια).

9) Ωφελούμενοι που δεν έχουν συμμετάσχει σε ανάλογες δράσεις (10 μόρια).

Αποδοχές

Για κάθε ωφελούμενο, που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί: α) σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας