ΟΣΕ: Ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις ύστερα από δεκαετίες - Παρατείνεται η σύμβαση με ΤΡΑΙΝΟΣΕ Κύριο

ΟΣΕ: Ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις ύστερα από δεκαετίες - Παρατείνεται η σύμβαση με ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Το δρόμο για τις πρώτες προσλήψεις στον ΟΣΕ ύστερα από δεκαετίες και ενώ ο Οργανισμός αντιμετωπίζει ήδη σημάδια διάλυσης από την υποστελέχωση και την έλλειψη πόρων, ανοίγει τροπολογία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στο νομοσχέδιο για τις πρότυπες προτάσεις έργων.

 

Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται για ακόμα μία φορά η διάρκεια της σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την κάλυψη των «άγονων» σιδηροδρομικών δρομολογίων, αυτή τη φορά έως τις 15 Απριλίου 2022. Το κόστος της παράτασης διάρκειας 1,5 μήνα ανέρχεται σε 18 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία συνοδεύει την τροπολογία.

 

Όσον αφορά στον ΟΣΕ, οι προσλήψεις θα γίνουν με διαδικασία έγκρισης fast track από το ΑΣΕΠ και όχι από το ΑΣΕΠ, ενώ το νέο προσωπικό που δεν αποσαφηνίζεται από πόσους εργαζομένους θα απαρτίζεται, θα εργαστεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις εξής ειδικότητες:

 

  • ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων,
  • ΔΕ Σταθμαρχών,
  • ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών,
  • ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων και
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων’Εργου

Οι προσλήψεις θα διενεργούνται από τον Ο.Σ.Ε. Α.Ε., βάσει σειράς προτεραιότητας και των κριτηρίων του άρθρου 29 του ν. 4765/2021. Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον υπουργό Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης του Ο.Σ.Ε. και ύστερα από έγκριση του Α.Σ.Ε.Π., η οποία διαβιβάζεται εντός δέκα ημερών από την ημέρα παραλαβής του αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα. Στην προκήρυξη θα αναφέρονται τα εξής στοιχεία:

 

Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που προσλαμβάνεται ανά κατηγορία,

 

τα απαιτούμενα προσόντα,

η περιγραφή του αντικειμένου των προκηρυσσόμενων θέσεων και τα δικαιολογητικά απόδειξης αυτών ανά κατηγορία προσωπικού,

τα κριτήρια κατάταξης

η προθεσμία υποβολής αιτήσεων που ανέρχεται σε 15 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης, καθώς και τρόπος υποβολής τους,

η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων.

Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, οποία εκδίδεται σε ένα μήνα από την ψήφιση της τροπολογίας.

 

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά και μετά την αξιολόγησή τους από τον ΟΣΕ θα συνταχθούν προσωρινοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων μέσα έναν μήνα από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

Οι προσωρινοί πίνακες θα αποσταλούν στον Α.Σ.Ε.Π., μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήψιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 ημερών, ενώ το Α.Σ.Ε.Π. Θα πρέπει να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο στο ασφυκτικό χρονικό περιθώριο των είκοσι ημερών.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας