Θεία Λειτουργία για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών στην Παναγία Αλεξάνδρειας Κύριο

Θεία Λειτουργία για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών στην Παναγία Αλεξάνδρειας

Μητροπολίτης Παντελεήμων: «Παιδιά μου, μαζί με σας αγωνιούμε και εμείς»


Την Τετάρτη 1 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας, εσπερινή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνισθούν τις επόμενες ημέρες στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε στον σολέα του Ιερού Ναού, ενώ τέθηκαν σε προσκύνηση τεμάχια των Ιερών Λειψάνων των προστατών της Παιδείας, Αγίων Τριών Ιεραρχών.

 

Εκκλησιάστηκαν μαθητές, μαθήτριες και γονείς από την πόλη της Αλεξάνδρειας και την ευρύτερη περιοχή. Στο τέλος της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ανέγνωσε ειδική περιστασιακή ευχή για τους μαθητές που θα διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και ευχήθηκε πατρικά σε όλους καλή επιτυχία.

 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του προς τους μαθητές ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἡ ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι μία διαρκής πορεία, ἕνας διαρκής ἀγώνας. Ὁ Θεός μᾶς χάρισε πολλές δυνατότητες καί μᾶς ἄφησε ἐλεύθερους νά σχεδιάσουμε καί νά ἐξελίξουμε τή ζωή μας.

 

Γιά νά μπορεῖ ὅμως ὁ ἄνθρωπος νά ἐλέγχει τήν πορεία του στή ζωή, γιά νά μπορεῖ νά διορθώνει τίς ἐνέργειες καί τίς πράξεις του πού εἶναι ἄστοχες, ἀλλά καί νά μπορεῖ νά χαίρεται μέ ὅσα ἐπέτυχε καί κατόρθωσε, εἶναι ἀνάγκη νά περνᾶ καί ἀπό ἕναν ἔλεγχο. Ὁ ἔλεγχος αὐτός εἶναι ἀπόλυτα φυσικός καί δικαιολογημένος, καθώς ζοῦμε μέσα στήν κοινωνία, ζοῦμε μαζί μέ ἄλλους ἀνθρώπους, καί οἱ πράξεις μας καί συνέπειες ἔχουν καί ἀποτελοῦν ἀντικείμενο κριτικῆς καί συγκρίσεως ἀπό αὐτούς.

 

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ σύγκριση καί οἱ κρίσεις τῶν ἄλλων δέν εἶναι μία εὔκολη ἤ εὐχάριστη διαδικασία. Συνήθως εἶναι μία πραγματικότητα πού μᾶς προ­καλεῖ ἀνησυχία καί μᾶς δημιουργεῖ ἀγωνία, καθώς δέν γνωρίζουμε ποιό θά εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς κρίσεως.

Καί σέ μιά τέτοια, μιά ἀπό τίς πολλές τέτοιες στιγμές τῆς ζωῆς σας, βρί­σκεσθε σήμερα καί σεῖς. Ἴσως εἶναι ἡ πιό δύσκολη, ἡ πιό σοβαρή κρίση στήν ὁποία καλεῖσθε νά δοκιμάσετε τίς γνώσεις καί τίς ἱκανότητές σας, κα­θώς οἱ ἐξετάσεις πού ἀρχίζουν αὐτές τίς ἡμέρες ἔχουν σημασία γιά τό μέλ­λον σας καί τήν ἐξέλιξή σας.

 

Ἡ ὥρα αὐτή τῶν ἐξετάσεων, γιά τήν ὁποία προετοιμαζόσασταν τούς τελευταίους μῆνες, ἔφθασε, καί ἐσεῖς καλεῖσθε τώρα νά δείξετε τί μάθατε τόσον καιρό.

 

Ἡ ἀγωνία σας εἶναι κατανοητή, ἀλλά μαζί μέ σᾶς ἀγωνιοῦμε καί ἐμεῖς, οἱ γονεῖς σας, οἱ καθηγητές σας καί οἱ πνευματικοί σας πατέρες. Ἀγωνιοῦμε, γιατί ἀγωνιᾶτε καί σεῖς. Ἀγωνιοῦμε, γιατί ξέρουμε ὅτι οἱ ἐξετάσεις, ἀκόμη καί γιά ἐκεῖνον πού εἶναι ἄριστα προετοι­μα­σμένος, ἀποτε­λοῦν δο­κι­­μασία. Ἀγωνιοῦμε, γιατί ξέρουμε ὅτι ἡ ἐπι­τυχία θά σᾶς δώσει χα­ρά. Ἀγω­νι­οῦμε, ἀλλά στε­κό­μα­στε δί­πλα σας γιά νά σᾶς δώ­σου­με θάρ­ρος.

 

Προσευχόμαστε μαζί σας, ὄχι μόνο ἀπόψε, ἀλλά καί σέ ὅλο τό διάστη­α τῆς προετοιμασίας σας γι᾽ αὐτές τίς ἐξετάσεις. Προσευχόμαστε καί σᾶς συμ­παραστεκόμαστε, γνωρίζοντας πώς ὅποιος ζητᾶ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἁγίων του, αὐτός θά τήν ἔχει.

 

Ὁ Χριστός, ἄλλωστε, τοῦ ὁποίου τήν εἰς οὐρανούς Ἀνάληψη ἑορ­τάζουμε ἀπό ἀπόψε, ὑποσχέθηκε στούς μαθητές του λίγο πρίν νά ἀνα­λη­φθεῖ ὅτι θά εἶναι πάντοτε μαζί τους. Καί αὐτό δέν ἴσχυε μόνο γιά τούς μαθητές καί ἀποστόλους του, ἀλλά ἰσχύει καί γιά ὅλους ἐμᾶς, ἰσχύει, ἰδιαίτερα θά ἔλεγα, καί γιά σᾶς. Ὁ Χριστός θά εἶναι δίπλα σας, ἄν τόν παρα­κα­λεῖτε γι᾽ αὐτό, ἀφοῦ βεβαίως κάνετε πρῶτα καί σεῖς τό καθῆκον σας, δηλαδή ἔχετε μελετήσει ὅσο μπορεῖτε καί ὅσο χρειάζεται.

 

Δέν θά πρέπει ὅμως καί νά ξεχνᾶ­τε ὅτι οἱ ἐξε­τά­σεις αὐτές εἶναι ἁπλῶς μιά δοκιμασία ἀπό τίς πολλές πού θά περά­σετε μέσα στή ζωή σας. Δέν θά πρέπει νά ξεχάσετε ὅτι ἡ ἐπιτυχία δέν εἶναι πάντοτε διασφαλισμένη, ὅσο καί ἄν ἔχετε προσπαθήσει, ἀλλά καί ὅτι δέν ἐξαρτῶνται ὅλα στή ζωή σας ἀπό αὐτές τίς ἐξετάσεις.

 

Αὐτό δέν σημαίνει, βέ­βαια, ὅτι δέν θά προσπαθήσετε ὅσο μπορεῖτε, ἀλλά σημαίνει ταυτόχρο­να ὅτι θά ἔχετε τό θάρρος καί τήν ψυχραιμία γιά νά ἀντιμετωπίσετε ὄχι μό­νο τίς τυ­χόν δυσκολίες τοῦ πρώ­του μαθήματος ἀλλά καί ὅλων τῶν ἐξε­τά­σεων μέχρι τά ἀποτελέ­σματα.

 

Ἐάν ἔτσι ἀντιμετω­πί­σετε τίς ἐξε­τάσεις σας καί ἐάν ἐμπιστευθεῖτε τόν ἑαυτό σας καί τό μέλ­λον σας στά χέρια τοῦ Θεοῦ, τότε νά εἶστε βέβαιοι ὅτι καί ἡ ἐπι­τυχία θά ἔρθει καί ὅ,τι καί ἐάν κάνετε στή ζωή σας θά ἔχει τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί θά σᾶς κάνει εὐτυχι­σμένους.

 

Ἐμεῖς πού σᾶς ἀγαποῦμε καί ἐνδιαφερόμα­στε γιά τήν πρόοδο καί τήν εὐ­τυ­χία σας, θά προσευχό­μαστε γιά σᾶς ὅλες τίς ἡμέρες καί θά σᾶς συντροφεύουμε μέ τή σκέ­ψη καί τήν ἀγά­πη μας. Θά προσευ­χό­μα­στε νά περάσει ἀνώ­δυνα αὐτή ἡ δοκι­μα­σία τῶν ἐξετάσεων καί νά ἔχει τήν πιό αἴσια ἔκ­βαση γιά ὅλους καί γιά ὅλες σας. Θά προσευ­χό­μαστε γιά νά εἶναι τό ἀποτέλεσμά τους τό καλύ­τερο γιά τή ζωή σας.

 

Εὐχόμεθα καλή δύναμη, καλή ἐπιτυχία καί ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας.

 

 

Θά ἤθελα νά πῶ ὅμως καί κάτι σέ ὅλους μας. Ὅλοι μας θά δώσουμε ἐξετάσεις. Θά ἔρθει ἡ ἡμέρα πού ὅλοι μας θά περάσουμε ἀπό τήν κρίση τοῦ Θεοῦ. Αὐτή εἶναι μία δοκιμασία πού θά περάσουν τά παιδιά. Ἀλλά ὅλοι μας, μήν τό ξεχνοῦμε, ὅταν θά φύγουμε ἀπό αὐτή τή ζωή, πού δέν ξέρουμε πότε θά εἶναι ἡ ἡμέρα πού θά μᾶς καλέσει ὁ Κύριος, θά εἶναι σύντομα, θά εἶναι ἀργά, δέν ἔχει σημασία, ὅποτε καί ἄν εἶναι, θά περάσουμε ἐξετάσεις. Καί τί θά λένε αὐτές οἱ ἐξετάσεις; Ἐάν τηρήσαμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἐάν ζήσαμε κατά Χριστόν. Ἀλλιῶς θά ἀποτύχουμε. Καί εἶναι κρίμα νά ἀποτύχουμε, γιατί δέν εἶναι δύσκολος κριτής, θά ἔλεγα, ὁ Θεός. Λίγη προσπάθεια νά κάνουμε, Ἐκεῖνος θά τή δεῖ καί θά τήν ἀξιοποιήσει, γιά νά ζήσουμε αἰώνια. Ὄχι τώρα τά παιδιά πού θά ζήσουν μέ αὐτήν τήν ἐπιτυχία κάποια χρόνια. Ἐμεῖς θά ζήσουμε αἰώνια, μετά ἀπό τήν ἐπιτυχία μας ἐνώπιον τοῦ δικαιοκρίτου Χριστοῦ. Ἄς ἀγωνισθοῦμε καί ἐμεῖς καί θά προσευχόμεθα καί γιά τά παιιδιά ἀλλά καί γιά ὅλους μας.

 

Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί μας.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας