Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου

Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου

Ειδική μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α) και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55384 (ΦΕΚ Τεύχος Β 5129/01.10.2022) ΚΥΑ, σας καλούμε στην ΕΙΔΙΚΗ μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που θα πραγματοποιηθεί την 19η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 62):

 

• διά ζώσης και ταυτόχρονα


• μέσω τηλεδιάσκεψης

 

με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας την 19/10/2022 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη ισολογισμού 31/12/2021 και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 

 

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

 

 

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου: Νέα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α) και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55384 (ΦΕΚ Τεύχος Β 5129/01.10.2022) ΚΥΑ, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που θα πραγματοποιηθεί την 19η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 62):

 

• διά ζώσης και ταυτόχρονα
• μέσω τηλεδιάσκεψης

 

με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας την 19/10/2022 και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση ή μη Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετ. η υπ’ αριθμ. 4/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

2. 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (σχετική απόφαση αριθμ. 318/2022 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

3. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου» του Δήμου Αλεξάνδρειας, με κωδικό ΟΠΣ 5035493. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

4. Λήψη απόφασης:

Α. για την αποδοχή των όρων της αριθ. 246.3.5/14-9-2022 Απόφασης ΔΣ Πράσινου Ταμείου, ένταξης προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021, της δράσης «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» (ΑΔΑ: 6ΨΖΔ46Ψ844-Ο3Λ).
Β. την τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2022
Γ. τον ορισμό Υπεύθυνου επικοινωνίας με το Πράσινο Ταμείο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

5. Λήψη απόφασης:

Α. για την τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2022 σχετικά με:
1. την υλοποίηση του έργου “Αποκατάσταση και συντήρηση υποδομών λόγω διάβρωσης από πλημμυρικά φαινόμενα στη Δημοτική Ενότητα Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας”.
2. την υλοποίηση της Δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».
Β. Τον ορισμό υπευθύνου επικοινωνίας για το έργο “Αποκατάσταση και συντήρηση υποδομών λόγω διάβρωσης από πλημμυρικά φαινόμενα στη Δημοτική Ενότητα Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας Ν.Ημαθίας”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος: «Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημοτική έκταση». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

 

7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Α***υ Ν***η του Γ***. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

8. Λήψη απόφασης για την ανάθεση αποψιλωτικής υλοτομίας εκτάσεως 50 στρεμμάτων περίπου εκ του ΔΤ 5 συνιδιόκτητου δάσους Τριλοφιάς στη Δ.Θ. “Πασχαλόλακος” Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρίθ. 27 & 28 οικοπέδων στο Ο.Τ. 6 που βρίσκονται στον οικισμό Νεοχωρόπουλου της Κοινότητας Κορυφής του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

10. Λήψη απόφασης για τη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α) για τη διεξαγωγή Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

11. Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το 6ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

 

 

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας