Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου Κύριο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς με αποστελλόμενο έγγραφο από τους δημοτικούς συμβούλους από 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στις 26 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (σχετική απόφαση αριθμ. 329/2020 Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 62ΘΙΩΨΠ-Φ1Ζ). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. 17η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (σχετική απόφαση αριθμ. 331/2020 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας