Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου Κύριο

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α) και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71042 (ΦΕΚ Τεύχος Β 6240/09.12.2022) ΚΥΑ, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που θα πραγματοποιηθεί την 19η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 62):

  • διά ζώσης και ταυτόχρονα
  • μέσω τηλεδιάσκεψης

με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας την 19/12/2022 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 19η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (σχετική απόφαση αριθμ. 407/2022 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2022. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. Διερεύνηση πιθανής αστικής ευθύνης, σε συνέχεια της υπ΄αριθ. 143/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη πράξεων επιβολής εισφορών και πρόσθετων τελών που έχουν επιβληθεί στον Δήμο Αλεξάνδρειας καθώς και την καταβολή ή μη εισφορών και πρόσθετων τελών –Διερεύνηση πιθανής αστικής ευθύνης». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ για εγκατάσταση ”ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ” σε δημοτική οδό στο αγροτεμάχιο με αρ. 423 του αγροκτήματος Κλειδίου, σε συνέχεια της υπ΄αριθ. 130/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

5. Λήψη Απόφασης:

α) Για την αποδοχή της 3ης τροποποίησης της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά” με κωδικό ΟΠΣ 5003543στο Ε.Π Κεντρική Μακεδονία.
β) Για την έγκριση της τροποποίησης της υλοποίησης της πράξης με ιδία μέσα και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής Απόφασης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Έγκριση δαπάνης για χορήγηση έκτακτου εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος σε δημότη για την κάλυψη της σοβαρής ανάγκης που προέκυψε στην οικογένειά του μετά από επεισόδιο πυρκαγιάς και ολοσχερούς καταστροφής της οικοσυσκευής τους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Έγκριση δαπάνης για χορήγηση έκτακτου εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος σε δημότη για την κάλυψη της σοβαρής ανάγκης που προέκυψε στην οικογένειά του μετά από σοβαρό τροχαίο θανατηφόρο ατύχημα. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του αρίθ. 4 δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Νησίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση Εισόδου-Εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης ”AGRIS A.E ΣΠΟΡΟΙ-ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ”, σε δημοτική οδό εκτός σχεδίου, περιοχή αγροκτήματος Πλατάνου (αριθμ τεμαχίου 199, Αναδασμός έτους 1964-65, αγροκτήματος Πλατάνου) (σχετ. η υπ΄αριθ. 17/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση Εισόδου-Εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «AGRIS Α.Ε. ΣΠΟΡΟΙ-ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ», σε δημοτική οδό εκτός σχεδίου, περιοχή αγροκτήματος Πλατάνου (αριθ. τεμαχίου 200, Αναδασμός έτους 1964-65, αγροκτήματος Πλατάνου)» (σχετ. η υπ΄αριθ. 18/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας