Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία, λόγω διέλευσης συρμού υπερμεγεθών φορτηγών μεταφοράς υπέρβαρων και ογκωδών φορτίων (τμήματα ανεμογεννήτριας).

 

 

Συγκεκριμένα, αύριο Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 και την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας έως τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κοζάνη, κατά τις ώρες διέλευσης του συρμού, που υπολογίζεται περίπου τις ώρες από 07.05 έως 08.15.

 

 

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της νέας περιφερειακής οδού Βέροιας - Νάουσας, στη συνέχεια τα οχήματα θα εισέρχονται στην επαρχιακή οδό Βέροιας - Έδεσσας - Δρεπάνου και τέλος θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από τον ανισόπεδο κόμβο Κοίλων Κοζάνης.

 

 

Επιπλέον, κατά τη διέλευση του ανωτέρω συρμού, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον ανισόπεδο κόμβο Κλειδίου έως τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τη μία (αριστερή) λωρίδα κυκλοφορίας.

 

 

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη

τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διέλευση συρμού
υπερμεγεθών φορτηγών μεταφοράς υπέρβαρων και ογκωδών φορτίων (τμήματα
ανεμογεννήτριας), διαμέσου τμήματος της Εγνατίας Οδού,


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Άρθρο 1ο


Α. Τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων κατά τις ημέρες Τρίτη 28-
11-2023 και Πέμπτη 30-11-2023 στο οδικό τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Α/Κ
Βέροιας έως τον Α/Κ Πολυμύλου, με έναρξη αποκλεισμού της κυκλοφορίας, από την
χρονική στιγμή διέλευσης του εν λόγω συρμού από τον Α/Κ Βέροιας (πιθανολογούμενη ώρα
από 07:05΄ έως 07:15΄), έως την χρονική στιγμή διέλευσης και του τελευταίου οχήματος του
συρμού, από τον Α/Κ Πολυμύλου (πιθανολογούμενη ώρα από 08:05΄ έως 08:15΄).Β. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τα οχήματα που θα εξέλθουν της Εγνατίας Οδού στον
Α/Κ Βέροιας, θα συνεχίσουν τον προορισμό τους προς Κοζάνη διαμέσου της Ν.Π.Ο. Βέροιας-
Νάουσας και της Ε.Ο. Βέροιας-Έδεσσας-Δρεπάνου και επανείσοδος αυτών στην Εγνατία Οδό
μέσω του Α/Κ Κοίλων Κοζάνης.

 

 


Άρθρο 2ο


Α. Κατά την διέλευση του ανωτέρω συρμού, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Κλειδίου
έως τον Α/Κ Βέροιας, τα εν λόγω φορτηγά θα κινούνται στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και θα
καταλαμβάνουν μέρος της Λ.Ε.Α.. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει συνεχώς διαθέσιμη για την
κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων μία (01) λωρίδα κυκλοφορίας και σε καμία περίπτωση δεν
θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του εν λόγω τμήματος του αυτοκινητόδρομου.

 


Β. Τα ανωτέρω φορτηγά δεν θα κινούνται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, εξαιρουμένων
των απολύτως απαραίτητων περιπτώσεων (π.χ. ακινητοποιημένο όχημα στην δεξιά λωρίδα
κυκλοφορίας ή Λ.Ε.Α.).

 


Άρθρο 3ο


Α. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα εφαρμόζονται κατά
περίπτωση οι εγκεκριμένες Μελέτες σήμανσης εκτροπής κυκλοφορίας, μελέτες οι οποίες
εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων ΟΜΟΕ-
ΣΕΕΟ ΦΕΚ 905/Β΄/20-05-2011 και εγκρίθηκαν για εφαρμογή από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε.» και από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και
την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

 


Β. Οι ανωτέρω εγκεκριμένες σημάνσεις επί της Εγνατίας Οδού, θα τοποθετούνται μετά την
ανατολή του ηλίου και πριν την έναρξη της εκτροπής, και θα απομακρύνονται μετά τη
διέλευση του συρμού από τον Α/Κ Πολυμύλου, με μέριμνα και ευθύνη της «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΑΣΚΙΟ – ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΕ», υπό την εποπτεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», τα δε εφαρμοζόμενα
μέτρα προσωρινής σήμανσης θα θεωρούνται «μικρής διάρκειας». Επιπλέον, κατά τη διάρκεια
του αποκλεισμού από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Πολυμύλου να ληφθεί μέριμνα ώστε να
καλυφτούν όποιες πινακίδες και λοιπές σημάνσεις αντίκειται στις προσωρινές κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις για να αποφευχθεί σύγχυση των οδηγών.

 


Γ. Οι ανωτέρω εγκεκριμένες σημάνσεις στο λοιπό οδικό δίκτυο που θα εκτρέπεται - διεξάγεται
η κυκλοφορία, θα τοποθετούνται με μέριμνα και ευθύνη της «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ – ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΕ».

 


Δ. Κατά την διέλευση του συρμού από την Εγνατία Οδό, θα υπάρχει ένα συνοδευτικό όχημα
της αναδόχου εταιρείας έμπροσθεν κάθε φορτηγού οχήματος και επιπλέον ένα συνοδευτικό
όχημα όπισθεν του τελευταίου φορτηγού. Επιπρόσθετα θα υπάρχει έτερο συνοδευτικό όχημα
που θα προπορεύεται του πρώτου συνοδευτικού (συνολικά πέντε συνοδευτικά οχήματα σε κάθε
κομβόι τριών φορτηγών, που θα φέρουν συσκευές φωτεινής προειδοποίησης σύμφωνα με τον
νόμο Ν. 2518/1997.

 


Ε. Σε κάθε φορτηγό του συρμού θα υπάρχει τοποθετημένη στην οπίσθια πλευρά του, ειδική
πρόσθετη συσκευή πορτοκαλί φωτός (φάρος που αναβοσβήνει), η οποία θα είναι
ενεργοποιημένη από τον Α/Κ Κλειδίου έως τον Α/Κ Πολυμύλου.

 


ΣΤ. Οι διελεύσεις των οχημάτων δεν θα πραγματοποιηθούν, κατά τις ημέρες που υφίστανται
επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση,
ομίχλη κλπ).

 


Ζ. Η «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ – ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΕ», υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια των εν λόγω
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:

1. Να συντηρεί και να επιτηρεί την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση για την ομαλή και
ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

2. Να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο
δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.

3. Οφείλει να μεριμνήσει στη θέση που ολοκληρώνεται ο αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας
και πίσω από τα διαχωριστικά μέσα (κώνοι) να υφίσταται κινητή πλατφόρμα με φωτεινά βέλη
ή/και σημαιοφόρους που θα στέκονται σε ασφαλή θέση.

 

 

Η. Σε κάθε περίπτωση, η «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ – ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΕ» και η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
οφείλουν να διασφαλίσουν την μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και
να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

 


Θ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης.


Ι. Επιπλέον για το λοιπό οδικό δίκτυο θα πρέπει:

1. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων πληροφοριακών
ρυθμιστικών και κατευθυντήριων πινακίδων στις θέσεις του αποκλεισμού, κατά μήκος του
δευτερεύοντος οδικού δικτύου, στις διασταυρώσεις και στα σημεία αλλαγής πορείας
προκειμένου να παρέχεται με σαφήνεια ο προσανατολισμός για την επανείσοδο προς τον
αυτοκινητόδρομο.


2. Να διασφαλιστεί ότι θα αποκλείεται έγκαιρα η πρόσβαση των χρηστών που προσεγγίζουν τα
αποκλεισμένα τμήματα καθώς και ότι θα καθοδηγούνται με σαφήνεια στην εναλλακτική
διαδρομή. Στις θέσεις του αποκλεισμού του αυτοκινητόδρομου και των κλάδων εισόδου του
κόμβου κρίνεται σκόπιμο να τοποθετηθούν πέραν των προβλεπόμενων πινακίδων οριοθέτησης
και στατικό προσωπικό σημαιοφόροι με φωσφορούχο ανακλαστικό γιλέκο.


Άρθρο 4ο


Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Άρθρο 5ο


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του
Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την
τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ταξίαρχος

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία, λόγω διέλευσης συρμού υπερμεγεθών φορτηγών μεταφοράς υπέρβαρων και ογκωδών φορτίων (τμήματα ανεμογεννήτριας).

 

 

Συγκεκριμένα, αύριο Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 και την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας έως τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κοζάνη, κατά τις ώρες διέλευσης του συρμού, που υπολογίζεται περίπου τις ώρες από 07.05 έως 08.15.

 


Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της νέας περιφερειακής οδού Βέροιας - Νάουσας, στη συνέχεια τα οχήματα θα εισέρχονται στην επαρχιακή οδό Βέροιας - Έδεσσας - Δρεπάνου και τέλος θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από τον ανισόπεδο κόμβο Κοίλων Κοζάνης.

 

 

Επιπλέον, κατά τη διέλευση του ανωτέρω συρμού, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον ανισόπεδο κόμβο Κλειδίου έως τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τη μία (αριστερή) λωρίδα κυκλοφορίας.

 

 

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

 

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών.

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 


Άρθρο 1ο

 

Α. Τη στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας και την κυκλοφορία των οχημάτων από το
εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας, επί της Ε.Ο. 4 Αλεξάνδρεια – Καστανιά – όρια Ν. Κοζάνης και
συγκεκριμένα από την Χ.Θ. 53+500 (Τ.Κ. Βρυσακίου με αρχή χιλιομέτρησης την Θεσσαλονίκη)
μέχρι την Χ.Θ. 72+500 (Σ.Σ. Βέροιας) και στις δυο κατευθύνσεις.

 

Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν τμηματικά την Πέμπτη 09-11-2023 έως
και το Σάββατο 11-11-2023, κατά τις ώρες από 07:00΄ έως την δύση του ηλίου, εκάστης
ημέρας.

 

Άρθρο 2ο

 

Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου
και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι
σύμφωνα με το Τυπικό Σχέδιο 2.1.1., βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ.

 

Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

 

 

Β. Η εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόζεται κυλιόμενα κατά μήκος κάθε θέσης επέμβασης, με
μέγιστο κάθε φορά μήκος εργοταξιακής ζώνης 50 μέτρων.

 

Γ. Μετά το πέρας των εργασιών σε καθημερινή βάση, η σήμανση του εργοταξίου και οι
πληροφοριακές πινακίδες θα αφαιρούνται οπότε η οδός θα αποδίδεται πλήρως και ασφαλής για
την κυκλοφορία των οχημάτων.

 

Δ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα λαμβάνεται μέριμνα για την κίνηση που πιθανώς προκύψει
από τους δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους, που συμβάλλουν στο τμήμα της οδού που
εκτελούνται εργασίες και είναι αποκλεισμένη, με τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και ενός
σηματωρού (σημαιοφόρου) για την διευθέτηση της κίνησης, εφόσον απαιτηθεί.

 

Ε. Η Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Ημαθίας, ως φορέας συντήρησης του οδικού δικτύου, να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, να παρακολουθεί και να εποπτεύει
την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.2696 «Περί κυρώσεως
Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΣΤ. Σε περίπτωση εμφάνισης έντονων καιρικών φαινομένων (βροχόπτωση, δυνατοί άνεμοι κ.λ.π.)
θα γίνει διακοπή των εργασιών και λήξη των μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης.

 


Άρθρο 3ο

 

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Άρθρο 4ο


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του
Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την
τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός
εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

 

 


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ταξίαρχος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

 

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
εργασιών υπόγειας διάβασης δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 


Άρθρο 1ο


Την απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων σε τμήμα της οδού Αγ.
Αθανασίου, από τη συμβολή της με την οδό Θ. Κούγκα έως τη συμβολή της με την οδό
Γεωργοπούλου, σύμφωνα με α/α (2) τεχνική έκθεση, την Παρασκευή 03-11-2023 από
την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.

 


Άρθρο 2ο


Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο, υπό
τον έλεγχο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., με επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου
Αλεξάνδρειας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα
εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με ανωτέρω α/α (2) σχετική εγκεκριμένη τεχνική μελέτη,
βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση
Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

 

Β. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

 

Γ. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται:

 

(α) τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και γενικώς τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης
και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

 

(β) τα οχήματα κατοίκων της ανωτέρω οδού τα οποία θα διέρχονται ως το σημείο εργασιών –
εκσκαφών.

 


Δ. Σε περίπτωση που υφίστανται επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων,
καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, κτλ.), θα διακοπούν οι εργασίες και η οδός θα
αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες και
ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων

 


Ε. Επιπλέον:


1. Ο ανάδοχος υποχρεούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, να συντηρεί και
να επιτηρεί την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων και με αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.


2. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να διασφαλίσει τη μη ύπαρξη παράγοντα που
μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.


3. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών
οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.


4. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης.


5. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης.

 


ΣΤ. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, ως φορέας συντήρησης του
οδικού δικτύου, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την κείμενη
Νομοθεσία, να παρακολουθεί και να εποπτεύει την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

 

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 


Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109
του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και
την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.

 


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ταξίαρχος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

 

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της παρέλασης στην Δ.Κ. Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθίας

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 

Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, των οχημάτων στην οδό Κεντρικής από τη συμβολή της με την οδό 25ης Μαρτίου έως τη συμβολή της με την οδό Τσιπροπούλου.

 

B. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28-10-2023 κατά
τις ώρες 10:00 έως 12:00.

 

Γ. Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, με μέριμνα και φροντίδα του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ταξίαρχος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Άρθρο 1ο


Α. Τη στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας και την κυκλοφορία των οχημάτων από το
εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας, επί της Ε.Ο. 4 Αλεξάνδρεια – Καστανιά – όρια Ν. Κοζάνης και
συγκεκριμένα από την Χ.Θ. 04+400 (διασταύρωση Ε.Ο. 4 με δημοτική οδό προς Τ.Κ. Σελίου με
αρχή χιλιομέτρησης την Νότια Παράκαμψη Ε.Ο. 4 με Τ.Κ. Ασωμάτων) μέχρι την Χ.Θ. 17+900
(διασταύρωση Ε.Ο. 4 με δημοτική οδό προς Τ.Κ. Καστανιάς με αρχή χιλιομέτρησης την Νότια
Παράκαμψη Ε.Ο. 4 με Τ.Κ. Ασωμάτων) και στις δυο κατευθύνσεις.


Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν τμηματικά από τη Πέμπτη 19-10-2023
έως και το Σάββατο 21-10-2023, κατά τις ώρες από 07:00΄ έως την δύση του ηλίου,
εκάστης ημέρας.

 


Άρθρο 2ο


Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου
και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι
σύμφωνα με το Τυπικό Σχέδιο 2.1.1., βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ.
Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

 

Β. Η εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόζεται κυλιόμενα κατά μήκος κάθε θέσης επέμβασης, με
μέγιστο κάθε φορά μήκος εργοταξιακής ζώνης 50 μέτρων.


Γ. Μετά το πέρας των εργασιών σε καθημερινή βάση, η σήμανση του εργοταξίου και οι
πληροφοριακές πινακίδες θα αφαιρούνται οπότε η οδός θα αποδίδεται πλήρως και ασφαλής για
την κυκλοφορία των οχημάτων.


Δ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα λαμβάνεται μέριμνα για την κίνηση που πιθανώς προκύψει
από τους δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους, που συμβάλλουν στο τμήμα της οδού που
εκτελούνται εργασίες και είναι αποκλεισμένη, με τοποθέτηση εργοταξιακής σήμαν

σης και ενός
σηματωρού (σημαιοφόρου) για την διευθέτηση της κίνησης, εφόσον απαιτηθεί.
Ε. Η Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Ημαθίας, ως φορέας συντήρησης του οδικού δικτύου, να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, να παρακολουθεί και να εποπτεύει
την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.2696 «Περί κυρώσεως
Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


ΣΤ. Σε περίπτωση εμφάνισης έντονων καιρικών φαινομένων (βροχόπτωση, δυνατοί άνεμοι κ.λ.π.)
θα γίνει διακοπή των εργασιών και λήξη των μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης.

 


Άρθρο 3ο


Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 


Άρθρο 4ο


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του
Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την
τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός
εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ταξίαρχος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ


Άρθρο 1ο


Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, την Τετάρτη 18-10-
2023 κατά τις ώρες 11:00΄ έως και δέκα (10) λεπτά μετά τη λήξη της παρέλασης,
κατόπιν απόφασης του Επικεφαλής των Αστυνομικών μέτρων, στις κάτωθι οδούς:

- Δ. Βετσοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Ταγμ. Γεωργούλη έως και τη
συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους.

- Ναούσης, από τη συμβολή της με την οδό Γ. Βιζυηνού έως και τη συμβολή της με την
οδό Δ. Βετσοπούλου.

- Εθνικής Αντίστασης, από τη συμβολή της με την οδό Γ. Βιζυηνού έως και τη
συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου.

 


Β. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, την Τετάρτη 18-10-
2023 κατά τις ώρες 11:30΄ έως και δέκα (10) λεπτά μετά την λήξη της παρέλασης,
κατόπιν απόφασης του Επικεφαλής των Αστυνομικών μέτρων, στις κάτωθι οδούς:


- Δ. Βετσοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη
συμβολή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου (Π.Ε.Ο. Θεσ/νικης-Βέροιας).
- Αριστοτέλους, από τη συμβολή της με την οδό Νικ. Πλαστήρα έως τη συμβολή της
με την οδό Δ. Βετσοπούλου.Α Π Ο Φ Α Σ Η 2


- Παύλου Μελά, από τη συμβολή της με την οδό Νικ. Πλαστήρα έως τη συμβολή της
με την οδό Δ. Βετσοπούλου.


- Ταγμ. Γεωργούλη, από τη συμβολή της με την οδό Γ. Βιζυηνού έως τη συμβολή της
με την οδό Δ. Βετσοπούλου.


- Θεμ. Σοφούλη, από τη συμβολή της με την οδό Γρηγ. Λαμπράκη έως τη συμβολή
της με την οδό Δ. Βετσοπούλου.


- Αλεξ. Παπάγου, από τη συμβολή της με την οδό Γ. Βιζυηνού έως τη συμβολή της με
την οδό Δ. Βετσοπούλου.


- Φιλίππου, από τη συμβολή της με την οδό Γρηγ. Λαμπράκη έως τη συμβολή της με
την οδό Δ. Βετσοπούλου.


- Σοφ. Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Γ. Βιζυηνού έως τη συμβολή της με
την οδό Δ. Βετσοπούλου.

 

Γ. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, παντός είδους οχημάτων, την Τετάρτη
18-10-2023 κατά τις ώρες 09:00΄έως και δέκα (10) λεπτά μετά τη λήξη της
παρέλασης, κατόπιν απόφασης του Επικεφαλής των Αστυνομικών μέτρων, επί της οδού
Δ. Βετσοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Σοφ. Βενιζέλου έως τη συμβολή της με
την οδό Παύλου Μελά.


- Παύλου Μελά, από τη συμβολή της με την οδό Νικ. Πλαστήρα έως τη συμβολή της
με την οδό Δ. Βετσοπούλου.

- Ταγμ. Γεωργούλη, από τη συμβολή της με την οδό Γ. Βιζυηνού έως τη συμβολή της
με την οδό Δ. Βετσοπούλου.

- Θεμ. Σοφούλη, από τη συμβολή της με την οδό Γρηγ. Λαμπράκη έως τη συμβολή
της με την οδό Δ. Βετσοπούλου.

- Αλεξ. Παπάγου, από τη συμβολή της με την οδό Γ. Βιζυηνού έως τη συμβολή της με
την οδό Δ. Βετσοπούλου.

- Φιλίππου, από τη συμβολή της με την οδό Γρηγ. Λαμπράκη έως τη συμβολή της με
την οδό Δ. Βετσοπούλου.

- Σοφ. Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Γ. Βιζυηνού έως τη συμβολή της με
την οδό Δ. Βετσοπούλου.

 


Γ. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, παντός είδους οχημάτων, την Τετάρτη
18-10-2023 κατά τις ώρες 09:00΄έως και δέκα (10) λεπτά μετά τη λήξη της
παρέλασης, κατόπιν απόφασης του Επικεφαλής των Αστυνομικών μέτρων, επί της οδού
Δ. Βετσοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Σοφ. Βενιζέλου έως τη συμβολή της με
την οδό Παύλου Μελά.


Άρθρο 2ο


Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με ευθύνη και
μέριμνα του Δήμου Αλεξάνδρειας, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες
απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων
οδών, με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας. Επίσης η
εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμόζονται, θα είναι
βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών
Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20-05-2011).


Β. Το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας εξουσιοδοτείται για τη λήψη τυχόν πρόσθετων
μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.


Άρθρο 3ο


Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Άρθρο 4ο


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109
του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και
την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την
τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των
παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ταξίαρχος

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος, σε τμήματα ανώνυμων δημοτικών οδών, εντός της Τ.Κ. Αγκαθιάς, λόγω φθορών, αποφασίζουμε:

 

Την απαγόρευση κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων, σε τμήμα της ανώνυμης δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 39 και Ο.Τ. 44 καθώς και σε τμήμα της ανώνυμης δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 21 και Ο.Τ. 22, εντός της Τ.Κ. Αγκαθιάς, σύμφωνα με ανωτέρω α/α 3 εγκεκριμένη μελέτη.

 

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την 07:00΄ ώρα της Πέμπτης 02-09-2021 έως την 18:00΄ ώρα της Παρασκευής 03-09-2021.

 

Β. Ανωτέρω εργασίες θα ξεκινούν από την 07:00΄ ώρα και θα ολοκληρώνονται την 18:00΄ ώρα έκαστης ημέρας, πλην των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κ.τ.λ.)

 

Γ. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς.

 

Δ. Η εργοταξιακή σήμανση που θα χρησιμοποιηθεί, θα τοποθετηθεί πριν την έναρξη των εργασιών, θα παραμένει κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά το τέλος του ωραρίου των εργασιών, και θα απομακρυνθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων.

 

Ε. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τη συνημμένη με α/α 3 εγκεκριμένη μελέτη με μέριμνα του αναδόχου και του κύριου του έργου, υπό την επίβλεψη του Τμήματος Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων και Εξοικονόμησης Ενέργειας του Δήμου Αλεξάνδρειας, η σήμανση και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011).

 

ΣΤ. Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει:

 

1) Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.

 

2) Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης και επιπλέον οι υφιστάμενες πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης, που αντιβαίνουν στις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να αφαιρεθούν ή να καλυφθούν.

 

3) Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνομίας).

 

4) Να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την ασφαλή και ελεύθερη πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες, όπου βρίσκονται είσοδοι- έξοδοι, που βρίσκονται μέσα στη ζώνη αποκλεισμού του έργου.

 

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

 

 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας